2/2559 เรื่องสอบราคาจัดซื้อเครื่อง UPS ขนาด 30 KVA สาขาขอนแก่น (02/09/59)

 • เลขที่ 2/2559
 • วันที่ วันอังคาร, 20 กันยายน 2559
 • สาขา สาขา-ขอนแก่น

EN05/2559 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ังที่อาคารฝึกอบรมและการประชุม (14/09/2559)

 • เลขที่ EN05/2559
 • วันที่ วันพุธ, 14 กันยายน 2559
 • สาขา สำนักงานใหญ่

EN04/2559 ประกาศคุณลักษณะเฉพาะและขอบเขตงาน (TOR) และราคากลางงานติดตั้งหม้อแปลงขนาด 630 kVA และระบบสายส่งกำลังไฟฟ้า (12/09/59)

 • เลขที่ EN04/2559
 • วันที่ วันจันทร์, 12 กันยายน 2559
 • สาขา สำนักงานใหญ่
 • เลขที่ 10/2559
 • วันที่ วันพุธ, 31 สิงหาคม 2559
 • สาขา สำนักงานใหญ่

1/2559 การประกาศคุณลักษณะเฉพาะและขอบเขตงาน (TOR) จัดซื้อเครื่อง UPS ขนาด 30 KVA สาขาขอนแก่น (24/08/59)

 • เลขที่ 1/2559
 • วันที่ วันพุธ, 24 สิงหาคม 2559
 • สาขา สาขา-ขอนแก่น

EN03/2559 เรื่องสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งที่อาคารฝึกอบรมและการประชุม (17/08/59)

 • เลขที่ EN03/2559
 • วันที่ วันพุธ, 17 สิงหาคม 2559
 • สาขา สำนักงานใหญ่
 • เลขที่ 9/2559
 • วันที่ วันพุธ, 17 สิงหาคม 2559
 • สาขา สำนักงานใหญ่

EN02/2559 การประกาศคุณลักษณะเฉพาะและขอบเขตงาน (TOR) และราคากลาง การสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งที่อาคารฝึกอบรม (11/08/59)

 • เลขที่ EN02/2559
 • วันที่ วันพฤหัสบดี, 11 สิงหาคม 2559
 • สาขา สำนักงานใหญ่

EN01/2559 เรื่องยกเลิก สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งที่อาคารฝึกอบรมและการประชุม (01/08/59)

 • เลขที่ EN01/2559
 • วันที่ วันจันทร์, 01 สิงหาคม 2559
 • สาขา สำนักงานใหญ่

7/2559 เรื่องสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งที่อาคารฝึกอบรมและการประชุม (28/06/59)

 • เลขที่ 7/2559
 • วันที่ วันอังคาร, 28 มิถุนายน 2559
 • สาขา สำนักงานใหญ่

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668