• รูปหน้าเกี่ยวกับเรา

คณะกรรมการบริหาร

นายวีระพงศ์ มาลัย
นายวีระพงศ์ มาลัย
ประธานกรรมการบริหาร

 

นายอัครพงศ์ ศรีสุพรรณดิฐ
กรรมการบริหาร
นายธนิต พุทธพงษ์ศิริพร
กรรมการบริหาร
นายชาคริต เทียบเธียรรัตน์
กรรมการและเลขานุการ

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668