• รูปหน้าเกี่ยวกับเรา

คณะกรรมการบริหาร

นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนะกุล
นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล
ประธานกรรมการบริหาร
นายอดิศร พร้อมเทพ
กรรมการบริหาร
นายอัครพงศ์ ศรีสุพรรณดิฐ
กรรมการบริหาร
นายธนิต พุทธพงษ์ศิริพร
กรรมการบริหาร
พันโท นราวิทย์ เปาอินทร์
กรรมการและเลขานุการ

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668