• รูปหน้าเกี่ยวกับเรา

คณะผู้บริหาร

ผู้บริหาร

นายชาคริต เทียบเธียรรัตน์
กรรมการผู้อำนวยการ

ที่ปรึกษาด้านเทคนิควิชาการ

นางชม้อย ทองลือ
ที่ปรึกษาด้านเทคนิควิชาการ

รองกรรมการผู้อำนวยการ

 
รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานปฏิบัติการ
นายเจษฎา ศิริศรีวิโรจน์
รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานสนับสนุน

ผู้อำนวยการสำนักงานและสำนักงานสาขา

นายนพพร ไชยเวช
ผู้อำนวยการสำนักงานสาขาขอนแก่น
นายสมศักดิ์ ทะระถา
ผู้อำนวยการสำนักงานสาขาเชียงใหม่
นายไตรรัตน์ สายมณี
ผู้อำนวยการสำนักงานสาขาสงขลา
นายสมชาติ ศรีเรือง
ผู้อำนวยการสำนักงานสาขากรุงเทพ
นายชูเกียรติ ผาโสม
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานสาขาฉะเชิงเทรา และผู้อำนวยการส่วนบริหาร สำนักงานสาขาฉะเชิงเทรา
นายธเนศ โฉมงาม
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานสาขาสมุทรสาคร และผู้อำนวยการส่วนบริหาร สำนักงานสาขาสมุทรสาคร
นางสาวจิดาภา โชติเล็กธนา
ผู้อำนวยการสำนักงานบัญชีและการเงิน
นางนลินี สุรดินทร์กูร
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานพาณิชย์และยุทธศาสตร์ และผู้อำนวยการส่วนประสานงานขายและพัฒนาธุรกิจ

ผู้อำนวยการส่วนงาน

นางสาวสกาวรัตน์ สืบบุญ
ผู้อำนวยการส่วนธุรการและเลขานุการการประชุม
นายเบญจรัตน์ ฤทธิรักษ์
ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาวอัญชลี ทองบาง
ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรบุคคล
นายอภิรัฐ สุนทราวงศ์
ผู้อำนวยการส่วนอาคารสถานที่
นางสาวปัณณชล ขัตติสร
ผู้อำนวยการส่วนสื่อสารธุรกิจองค์กร
นางสาวฐิราพัชร เกษมปาน
ผู้อำนวยการส่วนกฎหมายและระเบียบ
นายกรพล ภัคโชติธนากุล
ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบภายใน
นางสาวธนิดา พิมพ์มา
ผู้อำนวยการส่วนฝึกอบรมและทดสอบความชำนาญ
นางสาวสุพัชชญาพร อุ่นสว่างวงศ์
ผู้อำนวยการส่วนการเงิน
นางสาวทัศนีย์ เม่นหวา
ผู้อำนวยการส่วนบัญชี
นายธนภัทร สุวรรณมณี
ผู้อำนวยการส่วนจัดซื้อและพัสดุ
นายคงพันธ์ จิรวงศาโรจน์
ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานและวิชาการ
นายอธิรัช ภัทรเดชพงศ์
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนแผน งบประมาณและการตลาด และผู้จัดการแผนกการตลาด
นางวนิสา มีเจริญ
ผู้อำนวยการส่วนห้องปฏิบัติการทดสอบ สำนักงานสาขากรุงเทพ
นางสาวเมตตา ถนอมเกิด
ผู้อำนวยการส่วนบริหาร สำนักงานสาขากรุงเทพ
นางสาวกรุณา ทาศรี
ผู้อำนวยการส่วนบริหาร สำนักงานสาขาเชียงใหม่
นางเกษฎา สงวนงาม
ผู้อำนวยการส่วนห้องปฏิบัติการทดสอบ สำนักงานสาขาเชียงใหม่
นางสาวสุจารีย์ อินทร์ชะมาต
ผู้อำนวยการส่วนห้องปฏิบัติการทดสอบ สำนักงานสาขาขอนแก่น
นางสาวอุบลรัตน์ เสนเกตุ
ผู้อำนวยการส่วนห้องปฏิบัติการทดสอบ สำนักงานสาขาสมุทรสาคร
นางซอรา คงคาลิหมีน
ผู้อำนวยการส่วนห้องปฏิบัติการทดสอบ สำนักงานสาขาสงขลา
นายภาสกร นพพันธ์
ผู้อำนวยการส่วนห้องปฏิบัติการทดสอบ สำนักงานสาขาฉะเชิงเทรา
นายสุชน สุนทราวงศ์
ผู้เชี่ยวชาญ ด้านเครื่องมือวิทยาศาสตร์
นางชุติมา จอร์จ
ผู้เชี่ยวชาญ ส่วนบริการสอบเทียบเครื่องมือ
นายชูศักดิ์ พุกสุวรรณ์
ผู้เชี่ยวชาญด้านสอบเทียบ
นางสาวกัลยาณี สามิภักดิ์
ผู้เชี่ยวชาญ ส่วนฝึกอบรมและทดสอบความชำนาญ
นายธีรศักดิ์ พยนต์เลิศ
ผู้เชี่ยวชาญ ส่วนธุรการและเลขานุการการประชุม
นางสาวจิรา วรธนิตกิจกุล
ผู้เชียวชาญด้านการขาย

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668