• รูปหน้าเกี่ยวกับเรา

วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์องค์กร

วิสัยทัศน์ (Vision) 

“มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการเป็นผู้ให้บริการครบวงจร ด้านการตรวจสอบและวิจัยผลิตภัณฑ์เกษตรอาหาร อุตสาหกรรม และสิ่งแวดล้อม”

พันธกิจ (Mission)

1. สร้างมาตรฐานการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ การสอบเทียบเครื่องมือ ด้วยความถูกต้อง แม่นยำ และรวดเร็ว

2. สร้างความเชื่อมั่น และการยอมรับกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน

3. สร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยเป็นแหล่งข้อมูลสืบค้นอ้างอิง

4. มุ่งเน้นมาตรฐานห้องปฏิบัติการระดับสากล และสร้างเครือข่ายกับห้องปฏิบัติการประเทศคู่ค้าหลัก

5. เป็นพันธมิตรกับผู้ส่งออกสินค้าเกษตรและอาหาร

6. ขยายขอบข่ายการให้บริการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหาร

7. พัฒนาบุคลากรภายในให้มีประสิทธิภาพ และขีดความสามารถที่จะตอบสนองต่อความต้องการลูกค้า

วัตถุประสงค์หลัก

1. เพื่อบริการตรวจสอบวิเคราะห์สินค้าเกษตร และอาหารทั้งนำเข้าและส่งออกเน้นให้บริการแก่ ภาคธุรกิจ ด้วยความเชื่อมั่นในการตรวจสอบและรับรองและสามารถให้บริการได้อย่างรวดเร็ว

2. เพื่อพัฒนามาตรฐานอ้างอิง (Reference Standard Material) สำหรับการยืนยันความถูกต้องแม่นยำในการตรวจวิเคราะห์

3. สร้างความมั่นใจในสินค้าเกษตรและอาหารของประเทศไทยทั้งทางด้านมาตรฐานและความปลอดภัย

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668