• รูปหน้าเกี่ยวกับเรา

ประวัติความเป็นมา

 

 

 

        บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง ( ประเทศไทย ) จำกัด จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2546 ถือหุ้นโดยกระทรวงการคลังร้อยละ 49 และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ร้อยละ 51 ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการของรัฐเปิดดำเนินงานมากกว่า 13 ปี มีเครื่องมือและระบบมาตรฐานสากล ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 มากกว่า 1,000 รายการทดสอบ รองรับงานทดสอบได้มากกว่า 400,000 ตัวอย่างต่อปี สามารถให้บริการด้านการตรวจวิเคราะห์มาตรฐานสินค้าให้กับกลุ่มผู้ส่งออก กลุ่มผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจการเกษตร SMEs OTOP วิสาหกิจชุมชน เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลเต็มรูปแบบ โดยมีสาขาให้บริการครอบคลุมทุกภูมิภาค ได้แก่ เชียงใหม่ ขอนแก่น ฉะเชิงเทรา สมุทรสาคร สงขลาและกรุงเทพฯ

 

 

ปัจจุบัน Central Lab Thai ได้มีบริการหลัก แบ่งเป็น 2 ด้านหลัก คือ

 1. 1.  ด้านการตรวจวิเคราะห์ผลทางห้องปฏิบัติการ ( Lab ) ที่จะรองรับการให้บริการด้านการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ เพื่อสนับสนุนและยกระดับผลิตภัณฑ์ ในกลุ่มผู้ประกอบการ ส่งออกและSMEs OTOP วิสาหกิจชุมชน ได้แก่
  • ตรวจหาสารเคมีตกค้าง 4 กลุ่ม ได้แก่ Organocholorine Organophosphate Carbamate Pyrethroid ในผลิตภัณฑ์ผักสด ผลไม้สด ผักไฮโดรโปรนิค เป็นต้น
  • ตรวจยาปฏิชีวนะ ตะกั่ว สารหนู แคดเมี่ยม ปรอท สารเคมีตกค้าง โลหะหนัก Formaldehyde ในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ ( สด/แช่แข็ง ) เนื้อสัตว์ปีก
   ( สด/แช่แข็ง ) อาหารทะเล/ปลาหมึก/ปลา/กุ้ง/ปลาน้ำจืด เป็นต้น
  • ตรวจเชื้อก่อโรค สารเคมีและโลหะหนัก ในผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป กลุ่มไส้กรอก อาหารหมักดอง อาหารปิ้งย่าง รมควัน น้ำมันทอดซ้ำ
   ซอสปรุงรส ( ตรวจหาสารตะกั่ว สารหนู ปรอท สังกะสี ) นมและผลิตภัณฑ์นม ( ตรวจหาสารเมลามีน ) อาหารพร้อมทาน ( ตรวจการแพร่กระจายของสาร ) ตรวจหาสารพิษจากเชื้อรา ( ถั่ว สมุนไพร ธัญพืช พริก ) เป็นต้น
  • ตรวจหาสารเคมีอันตราย สารปรอท ตะกั่ว สารหนู แคดเมี่ยม โลหะหนัก ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง เวชสำอางค์ เช่น ครีมทาผิว โลชั่น แชมพู สบู่ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร เป็นต้น
  • ตรวจวิเคราะห์เชื้อก่อโรค สารเคมี โลหะหนัก สารหนู ตะกั่ว ปรอท แคดเมี่ยม ในน้ำดื่มเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค น้ำดื่มในภาชนะบรรจุปิดสนิท รวมถึงการตรวจแหล่งน้ำจากธรรมชาติ เป็นต้น
  • ตรวจด้านชีวโมเลกุล อาทิ การตัดต่อพันธุกรรม ( GMO ) ในถั่วเหลือง มะละกอ และ การปนเปื้อนของสัตว์เท้ากีบ ( DNA ) ในอาหารสัตว์ ซึ่งก่อให้เกิดเชื้อวัวบ้า
  • ตรวจสารปนเปื้อนในภาชนะบรรจุภัณฑ์สัมผัสอาหาร ( Packaging )
  • ตรวจวิเคราะห์คุณภาพปัจจัยการผลิตทางการเกษตร เช่น การทดสอบสารพิษตกค้างในปุ๋ย ยาฆ่าแมลง เป็นต้น

 

 

 1. 2.  ด้านบริการตรวจรับรองมาตรฐานนอกห้องปฏิบัติการ ( Non Lab ) โดยมุ่งเน้น พัฒนามาตรฐานและรับรองกระบวนการผลิตและผลผลิตของภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมรวมถึงพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างบุคลากรให้มีประสิทธิภาพตลอดจนความปลอดภัยทางด้านสภาพแวดล้อมในการทำงานตลอดจนคุณภาพสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจำวัน อาทิ
  • การตรวจประเมินและรับรองคุณภาพและผลผลิต CB / IB
  • การตรวจรับรองด้านพืช GAP Organic
  • การสอบระบบการผลิตโรงงาน GMP HACCP
  • บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอากาศและสิ่งแวดล้อม ( อากาศภายในและอากาศภายนอก ) เช่น สารเคมีปนเปื้อนในอากาศ สารเคมีปนเปื้อนตามแหล่งน้ำ มลพิษต่างๆ
  • การตรวจรับรองมาตรฐานสอบเทียบเครื่องมือ เช่น เครื่องเป่าแอลกอฮอล์ เครื่องควบคุมอุณหภูมิในห้องเย็น เครื่องวัดอุณหภูมิ มาตรวิทยา เครื่องชั่ง เครื่องตวงวัด
  • บริการฝึกอบรมทางห้องปฏิบัติการ ISO 29993
  • บริการโปรแกรมทดสอบควารมชำนาญห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17043
  • บริการที่ปรึกษาระบบ ISO/IEC 17025

 

 


        ที่ผ่านมา Central Lab Thai ให้บริการแก่ผู้ประกอบการส่งออกด้านอาหารเป็นหลัก โดย ปี 2559 มีสินค้าที่เข้ารับการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทั้งหมด 205,106 ตัวอย่าง เป็นสินค้ากลุ่มอาหาร สัดส่วน 71.16% และสินค้ากลุ่มมิใช่อาหาร 28.84% โดยได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจจากบริษัทมหาชนด้านการส่งออกอาหารจำนวนมาก รวมถึงให้บริการงานถ่ายโอนจากภาครัฐ อาทิ กรมประมง กรมการข้าว กรมสรรพสามิต สำนักมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เป็นต้น


        ด้วยศักยภาพของ Central Lab Thai บริษัทฯยังได้รับมาตรฐานสากลทางห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 มาตรฐานการสอบเทียบเครื่องมือทางห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 มาตรฐานการเป็นหน่วยงานฝึกอบรมทางห้องปฏิบัติการ ISO 29993 มาตรฐานผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17043 มาตรฐานการเป็นหน่วยตรวจรับรอง ( CB ) ISO/IEC 17065 และมาตรฐาน ISO/IEC 17021 จากสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ( มกอช. ) รวมถึงการได้รับการยอมรับจากประเทศคู่ค้า ได้แก่ Ministry of Health, Labour and Welfares (MHLW) Japan Hongkong Center of food Safety, Hongkong Ministry of food and Drugs Safety, Korea ASEAN countries


        ทั้งนี้ EURLs ( European Union Reference Laboratories ) แล็บกลางสหภาพยุโรป ได้ประกาศผลให้ Central Lab Thai เพียงรายเดียวของประเทศไทยที่ผ่านการทดสอบด้าน Pesticides Residue พืชควบคุมเฉพาะเพื่อการส่งออก ประจำปี 2016 ซึ่งประเทศไทยเป็นเพียง 1 ใน 5 ของเอเชีย อันได้แก่ จีน อินเดีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ และไทยที่ผ่านการทดสอบทั้งนี้ Central Lab Thai ได้ผ่านการทดสอบจาก EURLs 3 ปีซ้อน คือ 2014-2016.

 


 

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668