• รูปหน้าบริการ
มกราคม 2020
กุมภาพันธ์ 2020
มีนาคม 2020
เมษายน 2020
มิถุนายน 2020
กรกฎาคม 2020
สิงหาคม 2020
กันยายน 2020
ตุลาคม 2020
พฤศจิกายน 2020
ธันวาคม 2020

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668