• รูปหน้าบริการ

โปรแกรมทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการ

 

โปรแกรมทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการ

โปรแกรมการทดสอบความชำนาญเป็นองค์ประกอบที่สำคัญ ในระบบประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการทดสอบ/สอบเทียบ การเข้าร่วมโปรแกรมการทดสอบความชำนาญ จะช่วยให้ห้องปฏิบัติการสามารถทวนสอบได้ว่า เทคนิคการทดสอบที่ดำเนินการยังคงความเหมาะสม ผลการทดสอบยังคงความน่าเชื่อถือไว้ได้ โปรแกรมการทดสอบความชำนาญเป็นโปรแกรมที่ต้องอาศัยความร่วมมือกันระหว่างห้องปฏิบัติการ โดยการนำผลการทดสอบจากห้องปฏิบัติการที่เข้าร่วมมาทำการเปรียบเทียบโดยอาศัยหลักการทางสถิติ

 

ปัจจุบันความต้องการโปรแกรมการทดสอบความชำนาญสำหรับรายการทดสอบด้านต่างๆเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ด้วยเหตุที่ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ ล้วนต้องอาศัยผลการทดสอบจากห้องปฏิบัติการที่มีระบบประกันคุณภาพ บริษัทห้องปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทย) จำกัด ได้เล็งเห็นความจำเป็นดังกล่าว และยินดีที่จะเป็นแกนกลางความร่วมมือระหว่างห้องปฏิบัติการทดสอบของลูกค้า และเพื่อนร่วมค้า บริการทดสอบความชำนาญจึงเป็นอีกหนึ่งบริการของเรา


Central Lab Thai มีบริการชุดโปรแกรม ตัวอย่างเพื่อการทดสอบความชำนาญ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐานสากล ISO/IEC 17043, General requirements for proficiency testing ในสาขาการวิเคราะห์ทางเคมี โดยมีรายการที่หลากหลาย ตามแนวโน้มของการรับรองห้องปฏิบัติการในแต่ละปี เช่น สารตกค้าง โลหะหนัก ยาสัตว์ตกค้าง ฮีสตามีนและอื่นๆ

Central Lab Thai ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานผู้จัดโปรแกรมทดสอบ ความชำนาญห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17043

 

การทดสอบความชำนาญภายใต้มาตรฐานสากล ISO/IEC 17043 เป็นวิธีการหนึ่งในการประกันคุณภาพของห้องปฏิบัติการ และใช้เป็นเครื่องมือในการเฝ้าระวังสมรรถนะในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องของห้องปฏิบัติการ การเข้าร่วมการทดสอบความชำนาญเป็นระยะๆ จึงมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อห้องปฏิบัติการ เพื่อทำให้เกิดความเชื่อมั่นเป็นที่ยอมรับ ภายใต้บุคคลากรเครื่องมือ สิ่งแวดล้อม และวิธีการที่ใช้ทดสอบ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025, General requirements for the competence of testing and calibration laboratories อีกทั้งการเข้าร่วมโปรแกรมการทดสอบความชำนาญ ยังเป็นข้อกำหนดหนึ่งของหน่วยรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ (Laboratory Accreditation Body) ด้วย

 

ดาวน์โหลดใบสมัครและแผนเข้าร่วมโปรแกรมทดสอบความชำนาญ

ดาวน์โหลดใบสมัครเข้าร่วมโปรแกรมทดสอบความชำนาญปี 2565

 

โปรแกรมการทดสอบความชำนาญ ประจำปี 2565

รหัสโปรแกรม รายการ ชนิดตัวอย่าง วันที่
ปิดรับสมัคร
วันที่
แจกจ่ายตัวอย่าง
*ราคา(บาท)
PT01-6501 Tetracycline group
- 2Confirmatory method
- 4Test kit
กุ้ง 6 ม.ค. 65 11 ม.ค. 65 5,500
PT02-6502 ß-agonist (Salbutamol, Clenbuterol)
- 2Confirmatory method
- 4Test kit
ปัสสาวะสุกร 3 ก.พ. 65 8 ก.พ. 65 8,500
PT03-6503 As, Cu, Cd, Hg, Pb เนื้อปลา 3 ก.พ. 65 8 ก.พ. 65 5,000
PT04-6504 Histamine เนื้อปลา 3 มี.ค. 65 8 มี.ค. 65 5,000
PT08-6505 Pesticide residues (CB, OC, OP & PY)
for 2Confirmatory method
กะหล่ำปลี 7 เม.ย. 65 19 เม.ย. 65 7,000
PT05-6506 Fluoroquinolone group & Quinolone group
for 2Confirmatory method รวม Oxolinic acid
กุ้ง 5 พ.ค. 65 10 พ.ค. 65 5,500
PT05-6507 Fluoroquinolone group for 3Screening Method กุ้ง 5 พ.ค. 65 10 พ.ค. 65 5,500
PT06-6508 Nitrofuran metabolites
- 2Confirmatory method
- 4Test kit
กุ้ง 2 มิ.ย. 65 7 มิ.ย. 65 5,500
1PT15-6509 Sulfur dioxide แป้งมันสำปะหลัง 2 มิ.ย. 65 7 มิ.ย. 65 5,000
PT07-6510 Malachite green
- 2Confirmatory method
- 4Test kit
กุ้ง 3 ก.ค. 65 5 ก.ค. 65 5,500
PT07-6511 Crystal violet
- 2Confirmatory method
- 4Test kit
กุ้ง 3 ก.ค. 65 5 ก.ค. 65 5,500
PT11-6512 Sulfur dioxide กุ้ง 11 ส.ค. 65 16 ส.ค. 65 5,000
1PT17-6513 Color (ADMI method) น้าเสีย 11 ส.ค. 65 16 ส.ค. 65 5,000
PT12-6514 Total Phosphorus as P2O5
- Total Phosphorus as P2O5
- Polyphosphate as P2O5
กุ้ง 8 ก.ย. 65 13 ก.ย. 65 5,000
1PT16-6515 Acid value น้ำมันปาล์ม 8 ก.ย. 65 13 ก.ย. 65 5,000
1PT16-6516 Peroxide value น้ำมันปาล์ม 8 ก.ย. 65 13 ก.ย. 65 5,000
PT13-6517 Sulfonamide group
- 2Confirmatory method
- 4Test kit
กุ้ง 12 ต.ค. 65 18 ต.ค. 65 5,500
PT14-6518 Chloramphenicol
- 2Confirmatory method
- 4Test kit
กุ้ง 3 พ.ย. 65 8 พ.ย. 65 5,500

หมายเหตุ: * ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
1) 1เป็นรายการที่อยู่นอกเหนือการรับรองความสามารถผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17043:2010
2) 2Confirmatory method คือ การทดสอบโดยใช้เครื่องมือในการทดสอบ เช่น HPLC, LC-MS, LC-MS/MS, GC-MS/MS เป็นต้น
3) 3Screening method คือ การทดสอบโดยใช้ชุดทดสอบในการทดสอบ เช่น Test kit เป็นต้น
4) 4ชุดทดสอบ (Test Kit) โปรดส่งข้อมูล Brand/Specificity แนบมาพร้อมกับใบสมัคร
5) 5ปริมาณตัวอย่างเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการและเพียงพอต่อการทดสอบมากกว่า 1 ครั้ง

รายการโปรแกรมเปรียบเทียบผลการทดสอบระหว่างห้องปฏิบัติการ ประจำปี 2565

รหัสโปรแกรม รายการ ชนิดตัวอย่าง วันที่
ปิดรับสมัคร
วันที่
แจกจ่ายตัวอย่าง
*ราคา(บาท)
ILC 65-21 Sulfonamide group ซีรั่มสุกร 6 ม.ค.65 11 ม.ค.65 5,500
ILC 65-22 ß-agonist (Salbutamol & Clenbuterol)
- 1Confirmatory method
- 3Test kit
เนื้อหมู 3 ก.พ. 65 8 ก.พ. 65 5,500
ILC 65-23 Moisture & NaCl
- Moisture
- Hot air oven
- Moisture balance
- NaCl
เนื้อปลา 3 มี.ค. 65 8 มี.ค. 65 3,000
ILC 65-24 NaCl น้ำปลา 3 มี.ค. 65 8 มี.ค. 65 3,000
ILC 65-25 Pesticide residues for 2Screening Method
- GPO Test kit
-GT Test kit
กะหล่ำปลี 7 เม.ย. 65 19 เม.ย. 65 7,000
ILC 65-26 Glyphosate acid & Glyphosate Isopropylammonium Glyphosate 48% SL 7 เม.ย. 65 19 เม.ย. 65 7,500
ILC 65-27 Flumequine กุ้ง 5 พ.ค. 65 10 พ.ค. 65 5,500
ILC 65-28 Cypermetrin Cypermetrin 35% EC 3 ก.ค. 65 5 ก.ค. 65 7,500
ILC 65-29 Alkyl Benzyl Sulfonate (ABS) น้ำ 11 ส.ค. 65 16 ส.ค. 65 3,000

หมายเหตุ: * ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
1) 1Confirmatory method คือ การทดสอบโดยใช้เครื่องมือในการทดสอบ เช่น HPLC, LC-MS, LC-MS/MS, GC-MS/MS เป็นต้น
2) 2Screening method คือ การทดสอบโดยใช้ชุดทดสอบในการทดสอบ เช่น Test kit เป็นต้น
3) 3ชุดทดสอบ (Test Kit) โปรดส่งข้อมูล Brand/Specificity แนบมาพร้อมกับใบสมัคร
4) 4ปริมาณตัวอย่างเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการทดสอบระหว่างห้องปฏิบัติการและเพียงพอต่อการทดสอบมากกว่า 1 ครั้ง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ ศิวิมล/สุวีร์ณัช/กิ่งแก้ว โทร 0-2940-6881-3 ต่อ 210 หรือ 092-1629449 e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668