• รูปหน้าบริการ

โปรแกรมทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการ

 

โปรแกรมทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการ

โปรแกรมการทดสอบความชำนาญเป็นองค์ประกอบที่สำคัญ ในระบบประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการทดสอบ/สอบเทียบ การเข้าร่วมโปรแกรมการทดสอบความชำนาญ จะช่วยให้ห้องปฏิบัติการสามารถทวนสอบได้ว่า เทคนิคการทดสอบที่ดำเนินการยังคงความเหมาะสม ผลการทดสอบยังคงความน่าเชื่อถือไว้ได้ โปรแกรมการทดสอบความชำนาญเป็นโปรแกรมที่ต้องอาศัยความร่วมมือกันระหว่างห้องปฏิบัติการ โดยการนำผลการทดสอบจากห้องปฏิบัติการที่เข้าร่วมมาทำการเปรียบเทียบโดยอาศัยหลักการทางสถิติ

 

ปัจจุบันความต้องการโปรแกรมการทดสอบความชำนาญสำหรับรายการทดสอบด้านต่างๆเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ด้วยเหตุที่ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ ล้วนต้องอาศัยผลการทดสอบจากห้องปฏิบัติการที่มีระบบประกันคุณภาพ บริษัทห้องปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทย) จำกัด ได้เล็งเห็นความจำเป็นดังกล่าว และยินดีที่จะเป็นแกนกลางความร่วมมือระหว่างห้องปฏิบัติการทดสอบของลูกค้า และเพื่อนร่วมค้า บริการทดสอบความชำนาญจึงเป็นอีกหนึ่งบริการของเรา


Central Lab Thai มีบริการชุดโปรแกรม ตัวอย่างเพื่อการทดสอบความชำนาญ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐานสากล ISO/IEC 17043, General requirements for proficiency testing ในสาขาการวิเคราะห์ทางเคมี โดยมีรายการที่หลากหลาย ตามแนวโน้มของการรับรองห้องปฏิบัติการในแต่ละปี เช่น สารตกค้าง โลหะหนัก ยาสัตว์ตกค้าง ฮีสตามีนและอื่นๆ

Central Lab Thai ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานผู้จัดโปรแกรมทดสอบ ความชำนาญห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17043

 

การทดสอบความชำนาญภายใต้มาตรฐานสากล ISO/IEC 17043 เป็นวิธีการหนึ่งในการประกันคุณภาพของห้องปฏิบัติการ และใช้เป็นเครื่องมือในการเฝ้าระวังสมรรถนะในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องของห้องปฏิบัติการ การเข้าร่วมการทดสอบความชำนาญเป็นระยะๆ จึงมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อห้องปฏิบัติการ เพื่อทำให้เกิดความเชื่อมั่นเป็นที่ยอมรับ ภายใต้บุคคลากรเครื่องมือ สิ่งแวดล้อม และวิธีการที่ใช้ทดสอบ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025, General requirements for the competence of testing and calibration laboratories อีกทั้งการเข้าร่วมโปรแกรมการทดสอบความชำนาญ ยังเป็นข้อกำหนดหนึ่งของหน่วยรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ (Laboratory Accreditation Body) ด้วย

 

ดาวน์โหลดใบสมัครและแผนเข้าร่วมโปรแกรมทดสอบความชำนาญ

ดาวน์โหลดแผนโปรแกรมทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการปี 2562

ดาวน์โหลดใบสมัครเข้าร่วมโปรแกรมทดสอบความชำนาญปี 2562

ดาวน์โหลดแผนโปรแกรมทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการปี 2561

ดาวน์โหลดใบสมัครเข้าร่วมโปรแกรมทดสอบความชำนาญปี 2561

 

โปรแกรมการทดสอบความชำนาญ ประจำปี 2562

รหัสโปรแกรม รายการ ชนิดตัวอย่าง วันที่
ปิดรับสมัคร
วันที่
แจกจ่ายตัวอย่าง
ดาวน์โหลด
(หลักเกณฑ์โปรแกรม)
PT01-6201 Tetracycline group กุ้ง 16 ม.ค.62 22 ม.ค.62 ดาวน์โหลด
PT02-6202 β-agonist (Clenbuterol) ปัสสาวะสุกร 13 ก.พ.62 21 ก.พ.62 ดาวน์โหลด
PT02-6203 β-agonist (Salbutamol) ปัสสาวะสุกร 13 ก.พ.62 21 ก.พ.62 ดาวน์โหลด
PT02-6204 สมัคร PT02-6202 และ PT02-6203 ปัสสาวะสุกร 13 ก.พ.62 21 ก.พ.62 ดาวน์โหลด
PT03-6205 As, Cu, Cd, Hg, Pb, Ni เนื้อปลา 13 ก.พ.62 21 ก.พ.62 ดาวน์โหลด
PT04-6206 Histamine เนื้อปลา 8 มี.ค.62 19 มี.ค 62 ดาวน์โหลด
*PT15-6207 Sulfur dioxide แป้งมันสำปะหลัง 8 มี.ค.62 19 มี.ค 62 ดาวน์โหลด
PT05-6208 Fluoroquinolone group & Quinolone group กุ้ง 17 เม.ย.62 23 เม.ย 62 ดาวน์โหลด
PT05-6208 Fluoroquinolone group & Quinolone group (Pilot case) เนื้อปลา 17 เม.ย.62 23 เม.ย 62 ดาวน์โหลด
PT06-6209 Nitrofuran metabolites กุ้ง 10 พ.ค.62 22 พ.ค 62 ดาวน์โหลด
PT07-6210 Malachite green & Crystal violet กุ้ง 7 มิ.ย.62 18 มิ.ย.62 ดาวน์โหลด
PT07-6210 Malachite green & Crystal violet (Pilot case) เนื้อปลา 7 มิ.ย.62 18 มิ.ย.62 ดาวน์โหลด
PT08-6211 Pesticide residues (OC, OP, PY, CB) บลอคโคลี่ 12 ก.ค.62 23 ก.ค 62 ดาวน์โหลด
*PT09-6212 Ash, Carbohydrate, Dietary Fiber, Energy, Fat, Moisture, Nitrogen, Total sugar ป๊อปคอร์น 14 ส.ค.62 20 ส.ค 62 ดาวน์โหลด
*PT09-6213 Ca, Fe, K, Na ป๊อปคอร์น 14 ส.ค.62 20 ส.ค 62 ดาวน์โหลด
*PT09-6214 สมัคร *PT09-6212 และ *PT09-6213 ป๊อปคอร์น 14 ส.ค.62 20 ส.ค 62 ดาวน์โหลด
*PT10-6215 Sulfamethazine (Sulfadimidine) ซีรั่มสุกร 14 ส.ค.62 20 ส.ค 62 ดาวน์โหลด
PT11-6216 Sulfur dioxide กุ้ง 6 ก.ย.62 17 ก.ย 62 ดาวน์โหลด
PT12-6217 Total Phosphorus as P2O5 กุ้ง 11 ต.ค.62 22 ต.ค 62 ดาวน์โหลด
PT13-6218 Sulfonamide group กุ้ง 8 พ.ย.62 19 พ.ย 62 ดาวน์โหลด
PT14-6219 Chloramphenicol กุ้ง 9 ธ.ค.62 17 ธ.ค 62 ดาวน์โหลด

หมายเหตุ:
* เป็นรายการที่อยู่นอกเหนือการรับรองความสามารถผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17043:2010
** เป็นราคายังไม่รวม Vat 7%

ติดต่อสอบถามได้ที่ ส่วนฝึกอบรมและประกันคุณภาพ โทร 0-2940-6881-3 ต่อ 189, 210 e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


โปรแกรมการทดสอบความชำนาญ ประจำปี 2561

รหัสโปรแกรม รายการ ชนิดตัวอย่าง วันที่
ปิดรับสมัคร
วันที่
แจกจ่ายตัวอย่าง
ดาวน์โหลด
(หลักเกณฑ์โปรแกรม)
*PT01-6101 Tetracycline group กุ้ง 12 ม.ค.61 17 ม.ค.61 ดาวน์โหลด
*PT02-6102 β-agonist ปัสสาวะสุกร 9 ก.พ.61 14 ก.พ.61 ดาวน์โหลด
*PT03-6103 As, Cu, Cd, Hg & Pb เนื้อปลา 9 ก.พ.61 14 ก.พ.61 ดาวน์โหลด
*PT04-6104 Histamine เนื้อปลา 9 มี.ค.61 14 มี.ค.61 ดาวน์โหลด
*PT05-6105 Fluoroquinolone group & Quinolone group กุ้ง 11 เม.ย.61 18 เม.ย.61 ดาวน์โหลด
*PT06-6106 Nitrofuran metabolites กุ้ง 11 พ.ค.61 16 พ.ค.61 ดาวน์โหลด
*PT07-6107 Malachite green & Crystal violet กุ้ง 8 มิ.ย.61 13 มิ.ย.61 ดาวน์โหลด
*PT08-6108 Pesticide residues (OC, OP, PY & CB) หน่อไม้ฝรั่ง 13 ก.ค.61 18 ก.ค.61 ดาวน์โหลด
PT09-6109 Moisture, Ash & Nitrogen แผ่นข้าวโพดอบแห้ง (corn flakes) 10 ส.ค.61 15 ส.ค.61 ดาวน์โหลด
PT10-6110 Sulfamethazine (Sulfadimidine) ซีรั่มสุกร 10 ส.ค.61 15 ส.ค.61 ดาวน์โหลด
*PT11-6111 Sulfur dioxide กุ้ง 7 ก.ย.61 12 ก.ย.61 ดาวน์โหลด
*PT12-6112 Total Phosphorus as P2O5 กุ้ง 11 ต.ค.61 17 ต.ค.61 ดาวน์โหลด
*PT13-6113 Sulfonamide group กุ้ง 9 พ.ย.61 14 พ.ย.61 ดาวน์โหลด
*PT14-6114 Chloramphenicol กุ้ง 7 ธ.ค.61 12 ธ.ค.61 ดาวน์โหลด
 
 

หมายเหตุ:
* รายการที่ได้การรับรองความสามารถผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17043:2010 จากกรมวิทยาศาสตร์บริการ หมายเลขการรับรองระบบงานที่ ทดสอบความชำนาญ – 008
** ราคายังไม่รวม Vat 7%

ติดต่อสอบถามได้ที่ ส่วนฝึกอบรมและประกันคุณภาพ โทร 0-2940-6881-3 ต่อ 189, 210 e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
 

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668