เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

 
 

 

    รายชื่อเว็บไซต์
Thai Authorities & Academic Institutes
1 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2 กรมปศุสัตว์
3 กรมประมง
4 กรมวิชาการเกษตร
5 กรมส่งเสริมการเกษตร
6 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
7 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
8 กระทรวงอุตสาหกรรม
9 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
10 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
11 กระทรวงสาธารณสุข
12 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
13 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
14 กรมอนามัย
15 กระทรวงพาณิชย์
16 กรมการค้าภายใน
17 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
18 กรมส่งเสริมการส่งออก
19 กระทรวงการต่างประเทศ
20 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
21 กรมวิทยาศาสตร์บริการ
22 สำนักงานวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
23 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
24 สถาบันอาหาร
25 สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
26 สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง กรมประมง
27 องค์การสะพานปลา
Thai Relevant Societies / Associations
28 สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
29 สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป
30 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
31 กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร สภาอุตสาหกรรม
32 สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย
International Authorities
33 Codex Alimentarius Commission (CAC)
34 Food and Agriculture Organization of The United Nations (FAO)
35 International Plant Protection Convention (IPPC)
36 The European Union (EU)
37 United States Department of Agriculture (USDA)
38 World Trade Organization (WTO)
39 US Food and Drug Administration (USFDA)
40 International Life Science Institute (ILSI)
41 National Food Processors Association (NFPA)
42 Institute of Food Technologists
43 New Zealand Food Safety Authority
44 Canadian Food Inspection Agency
45 Japan External Trade Organization
46 Center for Food Safety & Applied Nutrition
47 United States Department of Agriculture Foreign Agricultural Service
48 Korea Food&Drug Adminidtration (สาธารณรัฐเกาหลี)
49 Department of Health Executive Yuan R.O.C (TAIWAN)
50 Ministry of Health, Labour and Welfare Japanese (กระทรวงสาธารณสุข ประเทศญี่ปุ่น)
51 Food Standards Agency (สำนักงานมาตรฐานอาหาร ประเทศอังกฤษ)
Other relevant bodies
52 เครือข่ายข้อมูลวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
53 ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีชีวภาพและความปลอดภัยทางชีวภาพ
54 World Fish Center
55 Globe Fish
56 องค์การการค้าโลก ประจำประเทศไทย
     

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668