• รูปหน้าเกี่ยวกับเรา

คณะกรรมการบริษัท

นายเอด วิบูลย์เจริญ
นายเอด วิบูลย์เจริญ
ประธานกรรมการบริษัทฯ
นางสาววิภา เหลืองมณี
กรรมการบริษัทฯ
นายผณิศวร ชำนาญเวช
กรรมการบริษัทฯ
นายจีรวัฒน์ หงสกุล
กรรมการบริษัทฯ
นางสาวประพีร์ อังกินันทน์
กรรมการบริษัทฯ
นายภาวิช สิทธานุภาพกุล
กรรมการบริษัทฯ
นายวีระพงศ์ มาลัย
กรรมการบริษัทฯ
นางสาวรสา กาญจนสาย
กรรมการบริษัทฯ
นางสาวอัจฉราวรรณ เจียรธนพร
กรรมการบริษัทฯ
นางสาวอุษณีย์ มหากิจศิริ
กรรมการบริษัทฯ
นายชาคริต เทียบเธียรรัตน์
กรรมการและเลขานุการ

 

 

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668