• รูปหน้าเกี่ยวกับเรา

คณะกรรมการบริษัท

นายปิยกร อภิบาลศรี
ประธานกรรมการบริษัทฯ
นางสาววิไล ตันตินันท์ธนา
รองประธานกรรมการบริษัทฯ
 
รองประธานกรรมการบริษัทฯ
นางพรรณขนิตตา บุญครอง
กรรมการบริษัทฯ
นางสาวปณิตา ชินวัตร
กรรมการบริษัทฯ
นางสาวอุษณีย์ มหากิจศิริ
กรรมการบริษัทฯ
นางชนันภรณ์ พิศิษฐวานิช
กรรมการบริษัทฯ
นายชาคริต เทียบเธียรรัตน์
กรรมการและเลขานุการ

 

 

 

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668