• รูปหน้าเกี่ยวกับเรา

คณะกรรมการบริษัท

นางสาววิไล ตันตินันท์ธนา
นางสาววิไล ตันตินันท์ธนา
ประธานกรรมการบริษัทฯ
นายอดิศร พร้อมเทพ
กรรมการบริษัทฯ
นายผณิศวร ชำนาญเวช
กรรมการบริษัทฯ
นายจีรวัฒน์ หงสกุล
กรรมการบริษัทฯ
นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล
กรรมการบริษัทฯ
นายอัครพงศ์ ศรีสุพรรณดิฐ
กรรมการบริษัทฯ
ผศ.ดร.วีระพงศ์ มาลัย
กรรมการบริษัทฯ
นางสาวประพีร์ อังกินันทน์
กรรมการบริษัทฯ
นายธนิต พุทธพงษ์ศิริพร
กรรมการบริษัทฯ
พันโท นราวิทย์ เปาอินทร์
กรรมการและเลขานุการ

 

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668