• รูปหน้าเกี่ยวกับเรา

คณะกรรมการบริษัท

นายปัญญา ฉายะจินดาวงศ์
นายปัญญา ฉายะจินดาวงศ์
ประธานกรรมการบริษัทฯ
นายพรเทพ การศัพท์
กรรมการบริษัทฯ
นายอดิศร พร้อมเทพ
กรรมการบริษัทฯ
นายผณิศวร ชำนาญเวช
กรรมการบริษัทฯ
นายจีรวัฒน์ หงสกุล
กรรมการบริษัทฯ
นางสาวพิมพ์เพ็ญ ลัดพลี
กรรมการบริษัทฯ
นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนะกุล
กรรมการบริษัทฯ
นายอัครพงศ์ ศรีสุพรรณดิฐ
กรรมการบริษัทฯ
ผศ.ดร.วีระพงศ์ มาลัย
กรรมการบริษัทฯ
พันโท นราวิทย์ เปาอินทร์
กรรมการและเลขานุการ

 

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668