• รูปหน้าเกี่ยวกับเรา

คณะกรรมการบริษัท

นางสาววิไล ตันตินันท์ธนา
นางสาววิไล ตันตินันท์ธนา
ประธานกรรมการบริษัทฯ
นางสาววิภา เหลืองมณี
กรรมการบริษัทฯ
นายผณิศวร ชำนาญเวช
กรรมการบริษัทฯ
นายกรีชา เกิดศรีพันธุ์
กรรมการบริษัทฯ
นายจีรวัฒน์ หงสกุล
กรรมการบริษัทฯ
นางสาวประพีร์ อังกินันทน์
กรรมการบริษัทฯ
นายธนิต พุทธพงษ์ศิริพร
กรรมการบริษัทฯ
นายวีระพงศ์ มาลัย
กรรมการบริษัทฯ
นางสาวรสา กาญจนสาย
กรรมการบริษัทฯ
นางสาวอัจฉราวรรณ เจียรธนพร
กรรมการบริษัทฯ
นายชาคริต เทียบเธียรรัตน์
กรรมการและเลขานุการ

 

 

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668