• รูปหน้าบริการ

วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี

 

]วิจัยและทดสอบปัจจัยการผลิตทางการเกษตร

     Central Lab Thai ได้ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานรับทำงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ภายใต้การสนับสนุนของสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และกระทรวงการคลังหมายเลขลำดับที่ 302 สามารถปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาในหลากหลายสาขา โดยเฉพาะทางด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นไปตามความต้องการของผู้ประกอบการ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้น หรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขึ้นมาใหม่ รวมทั้งด้านอื่นๆ ทั้งนี้ผู้ให้ทุนวิจัยสามารถนำเงินที่ลงทุนไปใช้ในการลดภาษีได้ถึง 300 เปอร์เซนต์ โดยสามารถติดต่อหรือสอบถามรายละเอียดได้ทุกสาขา.

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668