• รูปหน้าบริการ

อบรมหลักสูตร "มาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร" แบบ Online ประจำปี 2566

 
อบรมมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการ 6 ชั่วโมง
อบรมมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้สัมผัสอาหาร 3 ชั่วโมง

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668