• รูปหน้าบริการ

ตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์อาหาร

     บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด เป็นหนึ่งในผู้นำห้องปฏิบัติการ การทดสอบและการตรวจวิเคราะห์ ที่มีสาขาอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย ดำเนินการ ทดสอบและตรวจวิเคราะห์ และบริหารงานด้วยนักวิทยาศาสตร์ที่มีความรู้และประสบการณ์ พร้อมด้วยอุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัยด้านเทคนิค ให้บริการทั้งหมด 6 สาขาทั่วประเทศ กรุงเทพฯ เป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่, บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด มีบริการด้าน การทดสอบและตรวจวิเคราะห์แบ่งเป็น 2 ด้านหลักๆ ดังนี้


ตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์อาหาร

 • โลหะหนักและแร่ธาตุ (Heavy Metals)
 • วิตามิน
 • คุณค่าทางโภชนาการและองค์ประกอบทางเคมีในอาหาร
 • วัตถุเจือปนอาหาร
 • สีสังเคราะห์
 • สารปฏิชีวนะตกค้างในเนื้อสัตว์
 • สารกำจัดศัตรูพืชตกค้าง/ยาฆ่าแมลง
 • จุลชีววิทยา
 • การวิเคราะห์ด้าน GMO และ DNA (Molecular Testing)
 • อายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์
 • สารพิษจากเชื้อรา
 • สารปนเปื้อนในอาหาร
 • การทดสอบแอลกอฮอล์
 • น้ำตาลและผลิตภัณฑ์น้ำตาล
 • การวิเคราะห์ทางกายภาพ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

หมายเหตุ : รายการตรวจวิเคราะห์ อยู่ระหว่างการ Update ข้อมูล หากสนใจตรวจวิเคราะห์ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 02-9406881-3 ต่อ 202, 204 และ 218

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668