• รูปหน้าบริการ

บริการที่ปรึกษาระบบ ISO/IEC 17025

 

บริการที่ปรึกษาระบบ ISO/IEC 17025

     Central Lab Thai พร้อมให้บริการ ให้คำปรึกษาและฝึกอบรมด้านการจัดทำระบบห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการ อาทิ การให้คำแนะนำในการจัดทำเอกสารการวางแผนการจัดการ การจัดฝึกอบรมบุคคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง การติดตามดำเนินการ การเตรียมตัวก่อนการขอการรับรองจนกระทั่งได้รับการรับรองจากองค์กรผู้ให้การรับรอง

Laboratory Management
ISO/IEC 17025 General Requirements for the Competence of Testing and Calibration Laboratory
For description & details… Please contact
Neungruethai Rongthong
Tel.0-2940-6881-3, 0-2940-5993 Ext.212
Fax. 0-2940-5544
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


ประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดระบบบริหารคุณภาพ

  • ยกระดับกระบวนการผลิตให้เป็นมาตรฐานสากล องค์กรเป็นที่ยอมรับ มีความโปร่งใส น่าเชื่อถือ เพื่อการสร้างภาพพจน์ที่ดี
  • เพิ่มความสามารถการแข่งขันในตลาดโลก
  • ผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นว่าสินค้ามีคุณภาพสม่ำเสมอ และไว้วางใจในความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ ลดความเสี่ยงจากการคืนสินค้า
  • เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ลดการสูญเสียจากความผิดพลาดในการผลิต ทำให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งด้านกำลังคน เวลา และเงินลงทุน
  • ลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุ อุบัติภัย ในกระบวนการผลิต
  • เป็นการส่งเสริมให้เกิดคุณภาพในระบบห่วงโซ่อาหาร สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้

 

 

Terms for Quality Management Consultation Activites

Activities Time Required
การฝึกอบรมบุคคลากรให้เข้าใจระบบบริหารคุณภาพ 2 - 5 วัน
ตรวจเยี่ยมองค์กรเพื่อศึกษากระบวนการทำงานและวางแผนการดำเนินงาน 1 - 2 วัน
ให้คำปรึกษาแนะนำและตรวจติดตามการจัดทำระบบ 2 - 5 วัน
ฝึกอบรมการตรวจติดตามภายในระบบบริหารคุณภาพ 1 - 2 วัน
ติดตามผลการประบุกต์ใช้ระบบและดำเนินกิจกรรมตรวตติดตาม 1 - 2 วัน
ตรวจประเมินเบื้องต้น เพื่อเตรียมความพร้อมในการขอรับรองระบบ (Pre-audit) 1 - 2 วัน

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668