• รูปหน้าเกี่ยวกับเรา

คณะกรรมการตรวจสอบ

นางสาวประพีร์ อังกินันทน์
ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายจีรวัฒน์ หงสกุล
กรรมการตรวจสอบ
นายผณิศวร ชำนาญเวช
กรรมการตรวจสอบ

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668