• รูปหน้าบริการ

ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหาร

บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด เป็นหนึ่งในผู้นำห้องปฏิบัติการ การทดสอบและการตรวจวิเคราะห์ ที่มีสาขาอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย ดำเนินการ ทดสอบและตรวจวิเคราะห์ และบริหารงานด้วยนักวิทยาศาสตร์ที่มีความรู้และประสบการณ์ พร้อมด้วยอุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัยด้านเทคนิค ให้บริการทั้งหมด 6 สาขาทั่วประเทศ กรุงเทพฯ เป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่, บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด มีบริการด้าน การทดสอบและตรวจวิเคราะห์แบ่งเป็น 2 ด้านหลักๆ ดังนี้


ตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหาร

  • ตรวจวิเคราะห์น้ำและน้ำเสีย
  • สารปนเปื้อนจากภาชนะบรรจุอาหาร
  • Pesticide Formulation (%AI)
  • ปุ๋ย
  • เครื่องสำอาง
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668