• รูปหน้าบริการ

อบรมมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้สัมผัสอาหาร 3 ชั่วโมง

 

อบรมมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้สัมผัสอาหาร 3 ชั่วโมง

1. หลักการสุขาภิบาลอาหาร และ มาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารในสถานประกอบกิจการด้านอาหาร >> Click <<

2. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบกิจการด้านอาหาร >> Click <<

3. สุขวิทยาส่วนบุคคลของผู้สัมผัสอาหาร >> Click <<

 

การสาธิตและฝึกปฏิบัติ

- ฐานที่ 1 ล้างมือ 7 ขั้นตอน
>> Link1 <<
>> Link2 <<

- ฐานที่ 2 วิธีการล้างผัก และผลไม้ ที่ถูกวิธี >> Click <<

- ฐานที่ 3 บ่อดักไขมัน/เทคนิคการตรวจทางชีวภาพ ชุดทดสอบ SI-2 หรือSI Medium/เทคนิคการตรวจทางด้านเคมี >> Click <<

 

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668