ความสำคัญของปัจจัยการผลิตพืช ดิน น้ำ ปุ๋ย ต่อการเพาะปลูกพืชออแกนิกส์ปลอดสาร

ความสำคัญของปัจจัยการผลิตพืช ดิน น้ำ ปุ๋ย ต่อการเพาะปลูกพืชออแกนิกส์ปลอดสาร

เกษตรอินทรีย์ เป็นคำที่ได้ยินและพบเห็นอยู่บ่อยๆในสังคมปัจจุบัน เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงวิถีการดำรงชีวิตของประชาชนที่หันมาให้ความใส่ใจกับสุขภาพของตัวเองมากขึ้น นำไปสู่การเลือกซื้อหรือบริโภคสินค้าที่มาจากธรรมชาติเพราะมีความปลอดภัยสูง ดังนั้น เกษตรกรจึงต้องให้ความสำคัญต่อปัจจัยการผลิต เช่น ดิน น้ำ หรือปุ๋ย เป็นพิเศษ ส่วนจะมีวิธีการควบคุมปัจจัยการผลิตเหล่านี้ให้อยู่ในมาตรฐานที่ดีได้อย่างไร ไปพูดคุยเรื่องนี้กับ คุณณัฐพล บุญผ่อง เจ้าหน้าที่ตรวจประเมิน บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด

01.15 นิยามของพืชออแกนิกส์ และพืชปลอดสาร
03.33 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปลูกพืชออแกนิกส์ และพืชปลอดสาร
04.24 ข้อกำหนดทางกฎหมายของกระทรวงการเกษตรฯเกี่ยวกับการปลูกพืชออแกนิกส์ และพืชปลอดสาร
05.45 ขั้นตอนการทำให้แปลงเกษตรมีมาตรฐานถูกต้องตามกฎหมายรับรอง
08.08 ขั้นตอนการตรวจมาตรฐานแปลงเพาะปลูกของเจ้าหน้าที่เมื่อลงพื้นที่
12.06 ข้อดีของการผ่านมาตรฐานการตรวจแปลงเพาะปลูกพืชออแกนิกส์ และพืชปลอดสาร
15.55 จุดที่เกษตรกรควรให้ความสำคัญในการผลิต

Media

back to top

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668