สมุนไพรไทยสู่สมุนไพรโลก การตรวจรับรองมาตรฐานให้ถูกกฎหมาย

สมุนไพรไทยสู่สมุนไพรโลก การตรวจรับรองมาตรฐานให้ถูกกฎหมาย

สมุนไพรไทยสู่สมุนไพรโลก (การตรวจรับรองให้ผลิตภัณฑ์ มีมาตรฐานและถูกต้องตามกฎหมายรับรอง)

ประเทศไทยอยู่ในเขตร้อน ซึ่งอุดมไปด้วยพรรณพืชที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งพืชสมุนไพร นี่จึงเป็นจุดเริ่มต้นให้บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด หันมาให้ความสำคัญต่อการวิจัยและพัฒนาสมุนไพรสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้อุตสาหกรรมยาสมุนไพรได้พัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืน เพื่อพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ยาแผนไทยให้ได้มาตรฐานสากล และสามารถเข้าสู่ตลาดอาเซียนได้ พูดคุยเรื่องนี้กับ คุณสุภาภรณ์ สายอรุณ ผู้จัดการกลุ่มงานบริการงานวิจัย บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด

01.59 พืชสมุนไพรสำคัญในปัจจุบัน
04.32 อันตรายจากการไม่ตรวจสอบมาตรฐานของผลิตภัณฑ์สมุนไพร
10.50 ขั้นตอนการทำให้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรได้มาตรฐานตามกฎหมายรับรอง
12.39 มาตรฐานการตรวจภายในประเทศและต่างประเทศมีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร
16.40 ประโยชน์ของการตรวจมาตรฐานผลิตภัณฑ์สมุนไพร

Media

back to top

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668