MOU ตรวจวิเคราะห์น้ำดื่ม อาหาร เพื่อสร้างความปลอดภัยทางโภชนาการ

MOU ตรวจวิเคราะห์น้ำดื่ม อาหาร เพื่อสร้างความปลอดภัยทางโภชนาการ

ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด หรือ เซ็นทรัลแล็บไทย ลงนามความร่วมมือ ร่วมกับ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ในการตรวจวิเคราะห์น้ำดื่ม อาหาร เพื่อสร้างความปลอดภัยทางโภชนาการ

Media

back to top

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668