ยกระดับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ด้วยการตรวจมาตรฐาน (SME OTOP วิสาหกิจชุมชน)

ยกระดับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ด้วยการตรวจมาตรฐาน (SME OTOP วิสาหกิจชุมชน)

ปัจจุบันงานมาตรฐานและการตรวจรับรองมาตรฐาน มีความสำคัญต่อระบบการผลิตสินค้าเกษตรของไทยเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการผลิตพืชผัก ผลไม้ สินค้าจำพวกสัตว์น้ำ รวมไปถึงสินค้าปศุสัตว์ ภาครัฐกำหนดให้เกษตรกรหรือผู้ผลิต และผู้ประกอบการควรนำมาตรฐานที่เกี่ยวกับการผลิตและการแปรรูปไปใช้ เช่น มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีหรือ GAP มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น

เหล่านี้เป็นมาตรฐานบังคับที่สำคัญของสินค้าเกษตรและอาหารหลายผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้มีจุดประสงค์ให้ทั้งผู้ผลิตและผู้ประกอบการได้พัฒนาระบบการผลิตและการแปรรูปของตนเอง เป็นการสร้างคุณภาพให้แก่ตัวสินค้าเกษตร และยังสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศด้วย พูดคุยเรื่องนี้กับ คุณคงพันธ์ จิรวงศาโรจน์ ผู้ชำนาญการ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด

01.29 วิธีจำแนกการตรวจมาตรฐานของผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท
02.41 ความสำคัญในการตรวจมาตรฐานของผลิตภัณฑ์
04.29 ขั้นตอนการตรวจมาตรฐานของแต่ละผลิตภัณฑ์
08.06 ค่าใช้จ่ายในการขอตรวจมาตรฐานผลิตภัณฑ์
13.31 ข้อดีของการผ่านการตรวจมาตรฐานผลิตภัณฑ์

ขอบคุณรายการ สามยอดวาไรตี้

Media

back to top

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668