อบรมสุขาภิบาลด้านอาหาร ยกระดับมาตรฐานครัวไทย

ปัจจุบันวัฒนธรรมการบริโภคอาหารของประชาชนเปลี่ยนแปลงไป จากเดิมที่นิยมประกอบอาหารเพื่อทานเอง เป็นการทานอาหารนอกบ้านหรืออาหารปรุงสำเร็จ สถานที่จำหน่ายอาหารเป็นสิ่งสำคัญที่จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน เนื่องจากสถานที่จำหน่ายอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะอาจทำให้เกิดการปนเปื้อนเชื้อโรค สารเคมีหรือโลหะหนัก รวมทั้งมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค ดังนั้นเพื่อให้สถานที่จำหน่ายอาหารมีสุขลักษณะที่ดีและลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรค ตามกฎกระทรวง สุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ.2561 จึงได้กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารต้องผ่านการอบรมตามหลักเกณฑ์และวิธีการ จัดการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร เพื่อให้ผู้บริโภครับประทานอาหารจากสถานที่จำหน่ายอาหารที่สะอาดและปลอดภัย ปรุงประกอบอาหารอย่างถูกสุขลักษณะ

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข กำหนดให้มีการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร เพื่อให้ผู้บริโภครับประทานอาหารจากสถานที่จำหน่ายอาหารที่สะอาดปลอดภัย ปรุงประกอบอย่างถูกสุขลักษณะ โดยจัดอบรมและออกใบรับรองมาตรฐาน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค โดยผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารต้องผ่านการอบรมภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2563 หากภายหลังมีการตรวจสอบพบว่าไม่ดำเนินการจะมีโทษทั้งจำและปรับ

บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด หรือ เซ็นทรัลแล็บไทย เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ได้รับความเห็นชอบจากกรมอนามัยให้เป็นผู้จัดอบรมผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหารในชื่อโครงการ “หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร” เนื่องจากเป็นห้องปฏิบัติการของรัฐที่ให้บริการด้านการตรวจวิเคราะห์มาตรฐานสินค้าตั้งแต่ระดับฐานรากจนถึงผู้ประกอบการการส่งออก อาทิ กลุ่มผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจการเกษตร SMEs OTOP วิสาหกิจชุมชน เป็นต้น

Media

back to top

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668