ตรวจ ดิน น้ำ ปุ๋ย เพื่อคุณภาพพืชผลทางการเกษตร

ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการปลูกพืช หรือ การประกอบอาชีพเกษตรกรรม คือ “ดิน น้ำ และ ปุ๋ย” ว่ามีความเหมาะสมหรือมีความสัมพันธ์กับชนิดพืชหรือไม่ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ สามารถตรวจสอบคุณภาพ และมาตรฐาน ก่อนนำไปใช้งานได้ เพื่อให้เกษตรได้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพและเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

“การที่เรายอมเสียเงิน เสียเวลากับการตรวจคุณภาพทางด้านปัจจัยการผลิตตั้งแต่เริ่มต้น ย่อมดีกว่าการที่เราลงทุน ลงแรงไปแล้ว ผลผลิตของเราไม่ได้คุณภาพตามที่เราต้องการ”

ให้เซ็นทรัลแล็บไทย หนึ่งในผู้นำแล็บทดสอบผลิตภัณฑ์อันดับต้นๆของ ASEAN และได้รับการยอมรับทั่วโลก ด้วยห้องปฏิบัติการมาตรฐานระดับสากล ISO/IEC 17025 เป็นผู้ช่วยในการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ของท่าน ผ่านวิธีการทดสอบที่ถูกต้อง แม่นยำ และน่าเชื่อถือ

Media

back to top

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668