คัดเลือกข้าวหลามเป็นอาหารวัฒนธรรมไทย

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ร่วมกับ เซ็นทรับแล็บไทย คัดเลือกข้าวหลามเข้าตรวจสอบเชิงคุณภาพในห้องทดลองเพื่อความปลอดภัย เพื่อผลักดันให้ข้าวหลามเป็นอาหารเชิงวัฒนธรรมไทย

Media

back to top

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668