ส่งเสริม SMEs พัฒนา นวัตกรรมอาหารสู่ครัวโลก

เซ็นทรัลแล็บไทย ร่วมภาครัฐ ส่งเสริม SMEs พัฒนานวัตกรรมอาหาร สู่ครัวโลก ออกอากาศทาง ช่อง 5

Media

back to top

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668