มอบรางวัล Primary GMP 2018

เซ็นทรัลแล็บไทย เป็นส่วนหนึ่งร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ไทย จนได้รับรางวัล Primary GMP 2018 ออกอากาศ ทาง รายการ วันใหม่ ThaiPBS

Media

back to top

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668