เซ็นทรัลแล็บไทย พัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านอาหาร

เซ็นทรัลแล็บไทย ร่วมกับหลายหน่วยงาน พัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมด้านอาหาร เพื่อยกระดับมาตรฐานอาหารให้ปลอดภัยขายได้ทั่วโลก ออกอากาศทางช่อง 7

Media

back to top

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668