เซ็นทรัลแล็บไทย ร่วมพัฒนา SMEs

หลายหน่วยงานร่วมกันพัฒนาผู้ประกอบการเอสเอ็สอีไทย (SMEs) โดยพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรม เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานอาหารให้ปลอดภัย และขายได้ทั่วโลก ออกอากาศทางช่อง ThaiPBS

Media

back to top

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668