เซ็นทรัลแล็บไทย จับมือ เมตาซิตี้ ยกระดับความพร้อมด้านดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ และลายมือชื่อดิจิทัล รองรับนวัตกรรมเข้าสู่สากลมากยิ่งขึ้น

เซ็นทรัลแล็บไทย ร่วมกับ บริษัท เมตาซิตี้ จำกัด (Metacity) ยกระดับขีดความสามารถด้านบริการ การออกใบรับรองผล test report ในรูปแบบ e-Certificate ตั้งเป้าพัฒนาระบบ Digital Signature and Digital Certificate Management ให้เกิดขึ้นกับหน่วยงานภายในองค์กร ภายในสิ้นปี 2565 นี้

เมื่อวันที่ 5 พ.ค. ที่ผ่านมา บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด หรือ เซ็นทรัลแล็บไทย โดยนายชาคริต เทียบเธียรรัตน์ กรรมการผู้อำนวยการ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เรื่องการยกระดับความพร้อมด้านการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Signature) และ ลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature) ร่วมกับ บริษัท เมตาซิตี้ จำกัด โดยนางสาวปุณยิศา อมรเทพรักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนในด้านการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Signature และ ลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature) มุ่งเน้นความมั่นคง ปลอดภัย และสร้างความน่าเชื่อถือและที่สำคัญคือมีผลทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 ณ ห้องประชุมใหญ่ เซ็นทรัลแล็บไทย กรุงเทพฯ

นางสาวปุณยิศา อมรเทพรักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมตาซิตี้ จำกัด กล่าวว่า นวัตกรรมด้าน e-Signature และ Digital Signature ต่างเป็นนวัตกรรมที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ทั้งยังสามารถตรวจสอบความน่าเชื่อถือ พิสูจน์ทราบถึงความเชื่อมั่นในเชิงเอกสารได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ ในองค์กรระดับประเทศ หรือองค์กรขนาดใหญ่ ต่างนิยมใช้นวัตกรรมนี้เพื่อลดระยะเวลา ลดขั้นตอนการทำงาน และลดค่าใช้จ่าย ถือเป็นการพัฒนาองค์กรในอีกรูปแบบหนึ่ง ที่สอดคล้องกับสถานการณ์โรคโควิด-19 ตอบโจทย์ทั้งรูปแบบการทำงาน และประหยัดค่าใช้จ่ายมากยิ่งขึ้น

ในขณะที่ นายชาคริต เทียบเธียรรัตน์ กรรมการผู้อำนวยการ เซ็นทรัลแล็บไทย ยืนยันว่า เซ็นทรัลแล็บไทย ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการไปสู่รูปแบบ Digital Services เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไป และการใช้ระบบ Digital Signature and Digital Certificate Management ของ บริษัท เมตาซิตี้ จำกัด จะเป็นการประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บเอกสาร ประหยัดค่าใช้จ่าย และตอบสนองลูกค้า และผู้ประกอบการได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น นำไปสู่การพัฒนาองค์กรดิจิทัลได้อย่างยั่งยืน

สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนา และยกระดับธุรกิจ เข้าสู่การสร้างนวัตกรรมในองค์กรด้านดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น (Digital Transformation) ทั้งยังเป็นการสร้างความตระหนักความสำคัญของนวัตกรรม ที่ส่งผลต่อการพัฒนาธุรกิจ โดยในระยะแรก จะดำเนินการพัฒนาระบบภายในองค์กร เข้าสู่การเป็นองค์กรไร้กระดาษ (paperless organization) ภายใต้ระบบ Digital Signature ภายในสิ้นปี 2565 หลังจากนั้นจะเริ่มพัฒนาไปสู่การออกใบรับรอง การออกผล test report ในรูปแบบ e-Certificate ต่อไป

ทั้งนี้ บริษัท เมตาซิตี้ จำกัด (Metacity) คือผู้พัฒนาและให้บริการระบบแพลตฟอร์ม Digital Signature, Digital Certificate Management and Digital Identity Platform ภายใต้ชื่อ “Veracity” ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล และยังเข้ารอบสิบทีมสุดท้ายในการแข่งขัน “MEiD Hackathon : Digital ID Solution for All บริการไทย ไร้รอยต่อ”จัดโดย ETDA และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

back to top

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668