ข่าวดีสำหรับลูกค้า Central Lab Thai ที่เป็นผู้ประกอบการ SME และ บุคคลธรรมดา

>>>>> ข่าวดีสำหรับลูกค้า Central Lab Thai ที่เป็นผู้ประกอบการ SME และ บุคคลธรรมดา

สสว.มีมาตรการให้ความช่วยเหลือ อุดหนุน sme สูงสุด 80% (*วงเงินไม่เกิน 200,000 บาท) รับจำนวนจำกัด !!! ลงทะเบียนก่อนมีสิทธิ์ก่อน ปิดรับลงทะเบียนรอบแรกเดือน เมษายน 65
ลงทะเบียนได้ที่นี่ คลิ๊ก

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนงานพาณิชย์และพัฒนาธุรกิจ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
โทร. 0982490665
หรือ line @Centrallabthai หรือเพิ่มเพื่อน คลิ๊ก

แพคเกจของ Central Lab Thai
• บริการสอบเทียบเครื่องมือ ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม ที่นี่
• บริการทดสอบเพื่อจัดทำฉลากโภชนาการ ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม ที่นี่
• บริการทดสอบตามมาตรฐานของรัฐ ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม ที่นี่
• บริการทดสอบหาสารสำคัญ ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม ที่นี่
• บริการทดสอบผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อบริโภค ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม ที่นี่
• บริการทดสอบหาสารเคมีตกค้าง ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม ที่นี่
• บริการทดสอบบรรจุภัณฑ์ ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม ที่นี่
• บริการตรวจรับรองระบบ GMP/GHPs/HACCP ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม ที่นี่
• บริการตรวจรับรองฟาร์ม GAP พืช / ประมง ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม ที่นี่
• บริการอบรมหลักสูตรการบริหารธุรกิจกัญชาครบวงจร ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่
• บริการขออนุญาต อย. (สถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงานและเข้าข่ายโรงงาน) ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม ที่นี่
• อบรมมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม ที่นี่
• บริการฝึกอบรม บริการที่ปรึกษาระบบคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ และบริการตรวจติดตามคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการ ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม ที่นี่

คุณสมบัติ
1. เป็น SME ตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงที่ออกตาม พรบ.ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ.2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และเป็นกลุ่มสาขาตามที่ สสว.กำหนด
- นิติบุคคล
- บุคคลธรรมดาที่จดทะเบียนกับหน่วยงานภาครัฐ
- วิสาหกิจชุมชน
- อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับ สสว.
3. กรณีบุคคลธรรมดาต้องมีสัญชาติไทย/กรณีนิติบุคคลต้องมีจำนวนหุ้นของบุคคลสัญชาติไทยถืออยู่เกินกว่าร้อยละ 50 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด
4. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์
5. ไม่ประกอบกิจการที่ขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอันดี
6. ไม่อยู่ระหว่างถูกเพิกถอนหรือตัดสิทธิการขอรับความช่วยเหลือการส่งเสริมหรือสนับสนุนจากเงินกองทุน
7. ยื่นชำระภาษีตามกฎหมาย (มีสำเนารายการยื่นภาษีอย่างน้อยปี 2562)
8. มีคุณสมบัติ หรือไม่มีลักษณะต้องห้ามอื่นตามที่ สสว.กำหนด
9. ประเภทบริการที่ยื่นข้อเสนอการพัฒนาสอดคล้องตามที่ สสว.กำหนด

ขั้นตอนการลงทะเบียน
1. SME ลงทะเบียนในระบบ https://bds.sme.go.th
• กรอกข้อมูลกิจการ (กรณีถ้าต้องการขอรับการสนับสนุน ต้องกรอกข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม)
• แนบหลักฐานพร้อมลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนาม
- สำเนาหนังสือรับรองบริษัท ( กรณีนิติบุคคล)
- สำเนาบัตรประชาชน (กรณีบุคคลธรรมดา)
- สำเนาเอกสารการเสียภาษีจากการทำธุรกิจ
- สำเนาเอกสารงงบกำไรขาดทุน
- สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร
• ระบบแจ้ง Account ขั้นต้น
2. สสว. พิจารณาคุณสมบัติ แจ้งผลให้ SME จัดทำข้อเสนอการพัฒนา
3. SME จัดทำข้อเสนอโครงการ ประสานบริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด ขอใบเสนอราคา/ข้อเสนอแผนงาน-เงิน-ผลลัพธ์ นำข้อเสนอลงในระบบ
4. สสว.พิจารณาคำขอรับการอุดหนุน ทำรายงานสรุปวงเงิน/แจ้งผล SME
5. SME ทำสัญญา/ข้อตกลง Download สัญญา/กรอกรายละเอียดพิมพ์สัญญาและเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ลงนามจริง และนำสัญญาส่ง สสว.)
6. สสว. ตรวจสอบสัญญา และแจ้งผล SME เข้ารับบริการ
7. SME เข้ารับบริการจาก Centrallab และชำระเงิน
8. SME รายงานความก้าวหน้าในระบบ
9. สสว.ติดตามการเข้ารับบริการ ประเมินการดำเนินงานของ Centrallab และความพึงพอใจของ SME
10. SME เบิกค่าใช้จ่าย ส่งใบเสร็จ/หลักฐาน/สำเนา Book Bank และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้สสว.
11. สสว.ตรวจสอบและอนุมัติ โอนเงินให้ SME /ออกใบสำคัญจ่าย
12. SME รับเงินจาก สสว. (หักภาษี ณ ที่จ่าย)

back to top

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668