กปน. จับมือ เซ็นทรัลแล็บไทย พัฒนาขีดความสามารถด้านการวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปา

กปน. จับมือ เซ็นทรัลแล็บไทย พัฒนาขีดความสามารถด้านการวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปา ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของประชาชนอย่างยั่งยืน

วันนี้ (วันพุธที่ 6 มีนาคม 2562) เวลา 10.00 น. ณ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) และ นายนราวิทย์ เปาอินทร์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด หรือ เซ็นทรัลแล็บไทย ร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือ (MOU) โครงการความร่วมมือด้านการตรวจวิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ด้านการทดสอบทางห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ รองรับต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของประชาชนอย่างยั่งยืน

นายปริญญา กล่าวว่า กปน. ในฐานะรัฐวิสาหกิจซึ่งมีภารกิจผลิตและสูบจ่ายน้ำประปาสะอาดปลอดภัยตามมาตรฐานแผนน้ำประปาปลอดภัย (Water Safety Plan : WSP) ขององค์การอนามัยโลก (World Health Organization : WHO) ให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ และเป็นสาธารณูปโภคสำคัญที่เสริมสร้างเสถียรภาพความมั่นคงของระบบเศรษฐกิจและสังคมไทยมาอย่างต่อเนื่อง

กปน. ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับ เซ็นทรัลแล็บไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ โดย กปน. และ เซ็นทรัลแล็บไทย มีการลงนามบันทึกความร่วมมือด้านการตรวจวิเคราะห์น้ำประปามาตั้งแต่ปี 2555 และในครั้งนี้เป็นการพัฒนาความร่วมมือให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป อาทิ การพัฒนาเครื่องมือและเทคนิควิเคราะห์คุณภาพน้ำ ตลอดจนร่วมสนับสนุนงานวิจัย และฝึกอบรมบุคลากรของทั้งสองหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานวิเคราะห์ทดสอบทางห้องปฏิบัติการให้มีทักษะดียิ่งขึ้น

นายนราวิทย์ กล่าวว่า เซ็นทรัลแล็บไทย พร้อมให้ความร่วมมือและสนับสนุน กปน. และหน่วยงานภาครัฐ ในการเป็นห้องปฏิบัติการของรัฐที่มีสาขาครอบคลุมทุกภูมิภาค ดำเนินงานด้านการทดสอบและวิจัยผลิตภัณฑ์เกษตร อาหาร อุตสาหกรรม และสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐานสากล โดยบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญ พร้อมให้การสนับสนุนงานด้านบริการวิชาการ แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร จัดทำหลักสูตรฝึกอบรมด้านต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์กับทั้งสองหน่วยงาน และสาธารณชนด้วย ทั้งนี้ เซ็นทรัลแล็บไทย ถือเป็นหน่วยงานระดับประเทศที่มีความเชี่ยวชาญด้านการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง ความร่วมมือที่เกิดขึ้นในครั้งนี้จะช่วยเพิ่มข้อมูลความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพประชาชน การป้องกันอันตรายจากสภาพแวดล้อม รวมไปถึงการพัฒนาด้านการวิจัยและผลิตผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง

ที่มา : การประปานครหลวง

back to top

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668