เซ็นทรัลแล็บไทย จับมือ ม.รังสิต เดินหน้า พัฒนาการตรวจวิเคราะห์ทางห้องแล็บฯ

วันที่ 30 มิถุนายน 2564 นายชาคริต เทียบเธียรรัตน์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด หรือ เซ็นทรัลแล็บไทย ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือกับ ผศ.ดร.นเรฏฐ์ พันธราธร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยรังสิต โดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อกำหนดแนวทางการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ กิจกรรมที่สนับสนุนการเรียนการสอน และงานวิจัย รวมถึงการพัฒนาการตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ เภสัชศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

พร้อมกันนี้คณะผู้บริหารทั้งสองหน่วยงาน เข้าเยี่ยมชมโรงงานต้นแบบผลิตภัณฑ์อาหาร วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพและอาหาร มหาวิทยาลัยรังสิต

back to top

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668