“กรมปศุสัตว์” ย้ำสินค้าปศุสัตว์ ต้องได้มาตรฐาน ปลอดภัย พร้อมถ่ายโอนการตรวจ น้ำ-น้ำแข็ง-น้ำล้างซาก ให้ เซ็นทรัลแล็บไทย

17 ธันวาคม 2564

“กรมปศุสัตว์” ย้ำสินค้าปศุสัตว์ ต้องได้มาตรฐาน ปลอดภัย พร้อมถ่ายโอนการตรวจ น้ำ-น้ำแข็ง-น้ำล้างซาก ให้ เซ็นทรัลแล็บไทย

นายสัตวแพทย์ โสภัชย์ ชวาลกุล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงผู้ประกอบการ เรื่อง การถ่ายโอนภารกิจด้านการตรวจวิเคราะห์สินค้าปศุสัตว์ ในตัวอย่างน้ำและน้ำแข็ง (กลุ่ม B)และน้ำล้างซาก จัดโดยกรมปศุสัตว์ และบริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด หรือ เซ็นทรัลแล็บไทย ซึ่งโดยเป็นการถ่ายโอนภารกิจของกรมปศุสัตว์ให้กับเซ็นทรัลแล็บไทย ซึ่งปัจจุบันอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าปศุสัตว์มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง มีมูลค่าส่งออกกว่าแสนล้านบาท และเพื่อให้การเติบโตของอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าปศุสัตว์ เกิดความยั่งยืน ดังนั้น ทุกภาคส่วนจำเป็นต้องรักษามาตรฐานการผลิตรวมถึงคุณภาพ และความปลอดภัยของสินค้าปศุสัตว์ มาตรการสำคัญอันดับหนึ่งที่ใช้ในการควบคุมและเฝ้าระวังกระบวนการผลิต คือ การตรวจวิเคราะห์ รายการทดสอบเชื้อจุลินทรีย์ในตัวอย่างน้ำและน้ำแข็ง (กลุ่มB) และในตัวอย่างน้ำล้างซาก ซึ่งผลที่ได้จากการตรวจวิเคราะห์จะใช้ยืนยันความเป็นมาตรฐานของกระบวนการผลิตสินค้าปศุสัตว์ที่ส่งออกไปจำหน่ายต่างประเทศ

นายสัตวแพทย์เลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กล่าวว่า ในการดำเนินงานการถ่ายโอนภารกิจครั้งนี้ ได้เพิ่มในรายการทดสอบเชื้อจุลินทรีย์ในตัวอย่างน้ำ และน้ำแข็ง (กลุ่ม B)และตัวอย่างน้ำล้างซาก ให้กับเซ็นทรัลแล็บไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในห้องปฏิบัติการที่ได้รับอนุมัติให้ขึ้นทะเบียนเป็นห้องปฏิบัติการที่รับการถ่ายโอนภารกิจฯ ที่มีความเป็นกลาง ซึ่งกรมปศุสัตว์สามารถเข้าไปตรวจสอบ กำกับ ดูแลได้ทุกกระบวนการ

ด้านนายชาคริต เทียบเธียรรัตน์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทย)จำกัด กล่าวว่า เซ็นทรัลแล็บไทย พร้อมดำเนินงานรองรับการถ่ายโอนภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ และส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการ ให้มีคุณภาพมาตรฐานตามที่กฏหมายกำหนด ซึ่งเซ็นทรัลแล็บไทย ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 รองรับภารกิจด้านการตรวจวิเคราะห์ มาตรฐานการผลิต ให้มีคุณภาพและความปลอดภัย โดยมีสาขาให้บริการครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศ

ด้านขอบข่ายการให้บริการ นางชม้อย ทองลือ ผู้อำนวยการสำนักงานสาขากรุงเทพ ระบุว่า การตรวจหาเชื้อจุลินทรีย์ (กลุ่มB) ในตัวอย่าง น้ำ น้ำแข็ง และ น้ำล้างซาก ถือเป็นหนึ่งในกระบวนการตรวจวิเคราะห์ เพื่อยืนยันว่ากระบวนการผลิตสินค้าปศุสัตว์ของผู้ประกอบการเป็นไปตามมาตรฐานที่สากลกำหนด ประกอบด้วยดารตรวจวิเคราะห์น้ำ และ น้ำแข็ง (กลุ่มB) จะเป็นการตรวจหาเชื้อ คลอสตริเดียม เพอร์ฟริงเจนส์ (clostridium perfringens) และเชื้อเอ็นเทอโรคอคไค Enterococci ซึ่งถือเป็นแบคทีเรียก่อโรคอันตราย ส่วนในตัวอย่างน้ำล้างซาก เป็นการตรวจหาเชื้อซาลโมเนลล่า (Salmonella) โดยเซ็นทรัลแล็บไทย เชื่อมั่นในมาตรฐานการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ด้วยมาตรฐาน ISO/IEC 17025 และมีความพร้อมที่จะให้บริการกับผู้ประกอบการทั่วประเทศ สำหรับการดำเนินงานครั้งนี้ เป็นภารกิจต่อเนื่องจากการถ่ายโอนภารกิจการตรวจวิเคราะห์หาเชื้อจุลินทรีย์ในน้ำ น้ำแข็ง (กลุ่ม A) จากกรมปศุสัตว์ เมื่อปี 2562

#เซ็นทรัลแล็บไทย #Centrallabthai #กรมปศุสัตว์ #ตรวจน้ำ

back to top

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668