เซ็นทรัลแล็บไทย หารือความร่วมมือ สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย

วันที่ 5 มี.ค. 2564 นายชาคริต เทียบเธียรรัตน์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด หรือ เซ็นทรัลแล็บไทย และคณะผู้บริหาร ประชุมหารือร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิณณา กรรณสูต กรรมการบริหารสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย ถึงแนวทางความร่วมมือด้านงานวิชาการ

เซ็นทรัลแล็บไทย พร้อมให้ความร่วมมือทางวิชาการ โดยเฉพาะ งานด้านตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ซึ่งเชื่อว่าความร่วมมือระหว่างสองหน่วยงานจะช่วยส่งเสริม และยกระดับวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการตรวจวิเคราะห์ และจะเป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการในอนาคต

back to top

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668