SMEs ชี้ช่องรวย เข้าพบ ผู้บริหารเซ็นทรัลแล็บไทย

วันที่ 9 มี.ค. 2564 นายชาคริต เทียบเธียรรัตน์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด หรือเซ็นทรัลแล็บไทย ให้การต้อนรับ คุณณรินณ์ วิริยะบัณฑิตกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในฐานะผู้ผลิตรายการ SMEs ชี้ช่องรวย และ นิตยสารรายเดือน SMEs ชี้ช่องรวย

การพูดคุยครั้งนี้ เพื่อหารือถึงความร่วมมือในการนำเสนอข้อมูลทางวิชาการ โดยเฉพาะการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการในสินค้า และการสร้างมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนดสำหรับผู้ประกอบการทุกระดับ (SMEs, วิสาหกิจชุมชน, ผู้ประกอบการรายย่อย ไปจนถึง ผู้ประกอบการส่งออก) เพื่อให้ผู้ประกอบการ เข้าถึงข้อมูลทางวิชาการ และเล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างมาตรฐาน เพื่อยกระดับ และสร้างมูลค่าให้กับสินค้าของผู้ประกอบการ

back to top

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668