เซ็นทรัลแล็บไทย หารือความร่วมมือ มหาวิทยาลัยรังสิต

วันที่ 3 มี.ค. 2564 นายชาคริต เทียบเธียรรัตน์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด หรือ เซ็นทรัลแล็บไทย และคณะ เดินทางเข้าพบ ผศ.ดร.นเรฏฐ์ พันธราธร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย และ รศ.ดร.ชาติชาย ตระกูลรังสิ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต

หารือถึงแนวทางการพัฒนาความพร้อมร่วมกันในการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ ที่มี กัญชง และ กัญชา เป็นส่วนประผสม นอกจากนี้ยังหารือ เกี่ยวกับการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการร่วมกัน ในอาหารฮาลาล

back to top

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668