กรมปศุสัตว์ ตรวจเยี่ยมภารกิจด้านการตรวจวิเคราะห์สินค้าปศุสัตว์

วันที่ 18 ก.พ. 2564 สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ ตรวจเยี่ยมห้องปฏิบัติการเซ็นทรัลแล็บไทย หลังได้รับการถ่ายโอนภารกิจด้านการตรวจวิเคราะห์สินค้าปศุสัตว์ จากกรมปศุสัตว์ ในปีที่ผ่านมา

เซ็นทรัลแล็บไทย ได้นำเสนอผลการดำเนินงานด้านการถ่ายโอนงานที่ผ่านมา ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนด และมาตรฐาน ที่กรมปศุสัตว์กำหนด พร้อมกันนี้ได้หารือร่วมกัน ถึงแนวทางพัฒนาการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้น

back to top

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668