เซ็นทรัลแล็บไทย แสดงความยินดี ในพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างหอการค้าไทย-จีน

วันที่ 15 ก.พ. 2564 นายชาคริต เทียบเธียรรัตน์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมแสดงความยินดี ในพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างหอการค้าไทย-จีน และบริษัท ซี ซี ไอ ซี(ปีะเทศไทยไทย)จำกัดพร้อมแนะนำบริการตรวจสอบย้อนกลับเพื่อช่วยการส่งออกผลไม้ไทยไปยังประเทศจีน

back to top

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668