เซ็นทรัลแล็บไทย เปิดการอบรม หลักสูตรมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร รุ่นที่ 4

บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด หรือ เซ็นทรัลแล็บไทย ในฐานะเป็นหน่วยงานที่ได้รับความเห็นชอบจาก กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ให้เป็นหน่วยงานจัดอบรมมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร ได้จัดอบรม หลักสูตร "มาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร" รุ่นที่ 4 โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 26 กิจการ

ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมฯ ที่ผ่านการสอบ โดยมีคะแนนผ่านตามเกณฑ์ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 จะได้รับมอบวุฒิบัตรและบัตรประจำตัวผู้สัมผัสอาหารภายหลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรม

สำหรับผู้สนใจสามารถเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร
สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ส่วนพัฒนาธุรกิจภาคเอกชน โทร. 0-2940-6881-3 ต่อ 274, 271

back to top

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668