เซ็นทรัลแล็บไทยเปิดการอบรมหลักสูตร "มาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร" รุ่นที่ 7-12 (ภาคเหนือ)

บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด ให้บริการอบรม แบบ In-house training หลักสูตรมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร ในสถานประกอบกิจการ ให้กับกลุ่มผู้สัมผัสอาหาร ธุรกิจแฟรนไชส์ อาหารและเครื่องดื่ม รุ่นที่ 7-12 (ภาคเหนือ ) ระหว่างวันที่ 4-5 และ 7 สิงหาคม 2563 ณ จังหวัดเชียงใหม่ และพิษณุโลก

สำหรับผู้สนใจสามารถเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร
สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ส่วนพัฒนาธุรกิจภาคเอกชน โทร. 0-2940-6881-3 ต่อ 274, 271

back to top

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668