หลักสูตรมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร ในสถานประกอบกิจการ ให้กับกลุ่มผู้สัมผัสอาหาร ธุรกิจแฟรนไชส์ อาหารและเครื่องดื่ม รุ่นที่ 1-4 (เขตนครหลวง)

บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด ให้บริการอบรม แบบ In-house training หลักสูตรมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร ในสถานประกอบกิจการ ให้กับกลุ่มผู้สัมผัสอาหาร ธุรกิจแฟรนไชส์ อาหารและเครื่องดื่ม รุ่นที่ 1-4 (เขตนครหลวง ) ระหว่างวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

back to top

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668