เซ็นทรัลแล็บไทย แนะนำบทบาทความร่วมมือในการสนับสนุน OSS 77 ศูนย์/จังหวัด ทั่วประเทศ

นางชม้อย ทองลือ ผู้อำนวยการสาขากรุงเทพ ในนามผู้แทน บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด บรรรยาย "บทบาทและความร่วมมือ Central Lab กับ ศูนย์ OSS" แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานภายใต้โครงการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (SME One-Stop Service Center : OSS) จำนวนทั้งสิ้น 77 จังหวัด/77 ศูนย์ ภายในงานฝึกอบรมการสร้างเครือข่ายและพัฒนาบุคลิกภาพบุคลากรศูนย์ฯ OSS จัดโดย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ร่วมกับ สมาพันธ์ SME ไทย ณ โรงแรมวรบุรี อโยธยา คอนเวนชั่น รีสอร์ท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำหรับบทบาทและภารกิจในการส่งเสริมขีดความสามารถผู้ประกอบการ SME ครอบคลุมทุกระดับ (Micro, Small, Medium) ในปี 2563-2566 ซึ่งจะสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ที่ 2 ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน (การเกษตรสร้างมูลค่า/การสร้างความหลากหลายทางการท่องเที่ยว และการพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่) บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นการให้บริการในรูปแบบ One Stop (Testing) Service ครอบคลุม 6 ภูมิภาคทั่วประเทศ (เชียงใหม่ ขอนแก่น ฉะเชิงเทรา กรุงเทพฯ สมุทรสาคร และสงขลา) โดยการยกระดับมาตรฐานบริการตรวจวิเคราะห์สินค้าเกษตรและอาหารนั้น บริษัทฯ สามารถดำเนินการภายใต้กระบวนการห่วงโซ่อุปทานได้ตลอดต้นทาง-กลางทาง-ปลายทาง

back to top

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668