เซ็นทรัลแล็บไทย ให้การต้อนรับคณะดูงานจาก Bhutan Agriculture and Food Regulatory Authority (BAFRA) ประเทศภูฏาน

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด หรือ เซ็นทรัลแล็บไทย โดย ดร.วิสุทธิ์ วีระกุลพิริยะ ผู้อำนวยการศูนย์ตรวจประเมินและรับรองระบบและคณะฯ ให้การต้อนรับคณะดูงานจาก Bhutan Agriculture and Food Regulatory Authority (BAFRA) ประเทศภูฏานและคุณวิฑูรย์ ปัญญากุล เลขาธิการมูลนิธิสายใยแผ่นดิน รวม 4 ท่าน ในการประชุมหารือด้านการพัฒนาระบบการเกษตรอินทรีย์ และการตรวจรับรองผลผลิตเกษตรอินทรีย์ ทั้งนี้ยังได้มีการเข้าเยี่ยมชมระบบห้องปฏิบัติการของสาขากรุงเทพอีกด้วย

back to top

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668