อบรมมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้สัมผัสอาหาร Public Training รุ่นที่ 1 ปี 2563

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 Central Lab Thai Academy ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด . ได้เปิดอบรมหลักสูตร มาตรฐานสุขาภิบาลด้านอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการ และผู้สัมผัสอาหาร แบบ Public Training รุ่นที่ 1 ปี 2563 ให้กับกลุ่มผู้ประกอบกิจการ ผู้จัดการ และพนักงานร้านอาหาร . Central Lab Thai เป็นหน่วยงานจัดอบรมที่ได้รับความเห็นชอบจากกรมอนามัย จัดการอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร . เครือข่ายอาหารปลอดภัย โดย Central Lab Thai ได้มีส่วนร่วมขับเคลื่อนการยกระดับมาตรฐานร้านอาหาร เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคต่อไป

โดยท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเข้ารับการอบรมได้ที่ https://www.facebook.com/cltacademy17/

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ(clt-academy)
โทร: 02-9405993 ต่อ274
มือถือ:0985863866
ไลน์:@cltacademy
email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Media

back to top

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668