เซ็นทรัลแล็บไทย ขานรับนโยบาย กปภ. 4.0 มุ่งสร้างเครือข่ายและพัฒนามาตรฐานงานทดสอบ

นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย (ซ้ายของภาพ) ผู้ว่าการประปาส่วนภูมิภาค ให้เกียรติลงนาม บันทึกข้อตกลงความเข้าใจ การสร้างเครือข่ายด้านทดสอบทางห้องปฏิบัติการ และสนับสนุนงานด้านวิชาการ กับ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด โดย พันโทนราวิทย์ เปาอินทร์ กรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้มีอำนาจลงนาม (ขวาของภาพ)

การลงนามในบันทึกข้อตกลงครั้งนี้ เซ็นทรัลแล็บไทย และการประปาส่วนภูมิภาค มุ่งส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการทดสอบร่วมกันโดยใช้เทคนิคและเครื่องมือวิเคราะห์ที่มีความทันสมัย เช่น เทคนิคทาง Chromatography เทคนิคทาง Spectrophotometry เทคนิคทาง Molecular Biology โดยใช้ทรัพยากรของทั้งสองหน่วยงานร่วมกันเพื่อประโยชน์สูงสุด ทั้งทางด้านบุคลากร ความรู้ความเชี่ยวชาญ เครื่องมือทดสอบ สถานที่และงบประมาณ

การประปาส่วนภูมิภาค เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2522 มีภารกิจในการประกอบและส่งเสริมธุรกิจประปาในส่วนภูมิภาค รวมถึงการสำรวจ จัดหาแหล่งน้ำดิบและจัดหาให้ได้มาซึ่งน้ำดิบ ผลิตจัดส่ง และจำหน่ายน้ำประปาทั่วประเทศ ยกเว้น กรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ รวมถึงดำเนินธุรกิจอันเกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องกับธุรกิจการประปา

ในปี 2562 การประปาส่วนภูมิภาคุม่งสู่การเป็น กปภ. 4.0 โดยให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีมาใช้พัฒนาองค์กร สร้างความพร้อมรองรับการพัฒนา และมีเป้าหมายในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า โดย กปภ.คาดหวังว่า ปี 2565 ลูกค้าจะมีความพึงพอใจต่อกระบวนการให้บริการของกปภ. ที่ระดับ 4.25 คะแนน

back to top

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668