เซ็นทรัลแล็บไทย ร่วมกับ สสว. และ อย. แถลงข่าวความสำเร็จโครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าฯ

เซ็นทรัลแล็บไทย ร่วมกับ สสว. และ อย. แถลงข่าวความสำเร็จโครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าฯ เผยเกือบ 100% อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เตรียมส่งต่อการรับรองมาตรฐาน อย.

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562 ณ ห้องชฎา แกรนด์ บอลรูม 1 โรงแรมบางกอกชฎา สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด หรือ เซ็นทรัลแล็บไทย และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จัดงานแถลงข่าวความสำเร็จ "โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้า ปีงบประมาณ 2562" เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจของผู้ประกอบการไปสู่การผลิตสินค้าให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน ผ่านกิจกรรมการมีส่วนร่วมจากหน่วยงานภาคีเพื่อผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งการจัดกิจกรรมอบรมเพื่อสร้างองค์ความรู้กว่า 1,000 ราย การให้คำปรึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่กระบวนการผลิตสินค้าจากผู้เชี่ยวชาญ และการสนับสนุนคูปองตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้ากับห้องปฏิบัติการมาตรฐานสากล

โดยในงานได้มีตัวแทนจาก 3 หน่วยงานภาคี ร่วมกล่าวรายงานความสำเร็จ อาทิ นายวชิระ แก้วกอ ผู้อำนวยการฝ่ายประสานเครือข่ายผู้ให้บริการ SMEs รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มงานข้อมูลและสถานการณ์จากสสว. นายนราวิทย์ เปาอินทร์ กรรมการผู้อำนวยการเซ็นทรัลแล็บไทย และเภสัชกร วีระชัย นลวชัย ผู้อำนวยการสำนักอาหารจาก อย. รวมถึงได้มีการจัดเวทีเสวนาจากผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อพูดถึงสิ่งที่ได้รับและการต่อยอดจากการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว

back to top

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668