เซ็นทรัลแล็บไทย ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง พัฒนาและส่งเสริมทุเรียนเมืองนนท์ ในงาน “มหกรรมทุเรียนนนท์ ปี 2562 (Nonthaburi the King of Durian)”

นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วย นางนวลจันทร์ แย้มศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี นางสำเนียง ขันพิมล เกษตรจังหวัดนนทบุรี นางรุจิเรศ นีรปัทมะ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบริหารทรัพย์สิน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) นายสุรสีห์ ศรีอินทร์สุทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ประชารัฐ รักสามัคคี นนทบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด นายนราวิทย์ เปาอินทร์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด และนายสุพจน์ ธูปแพ ประธานคณะกรรมการชมรมอนุรักษ์และฟื้นฟูทุเรียนนนท์ ระดับจังหวัดนนทบุรี ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน “มหกรรมทุเรียนนนท์ ปี 2562 (Nonthaburi the King of Durian)” ชวน “ช็อปชมและชิม” สุดยอด “ทุเรียนเมืองนนทบุรี”

เพื่อช่วยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ แนวคิดจากโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ความรู้เรื่องสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ Geographical Indication (GI) “ทุเรียนนนท์” และการปลูกทุเรียนแบบวิถีนนท์ ตามภูมิปัญญาของชาวสวนจังหวัดนนทบุรี และส่งเสริม สนับสนุน การท่องเที่ยวของจังหวัดนนทบุรีให้มี ศักยภาพ เกิดการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ ส่งเสริมการจำหน่ายทุเรียนจากแหล่งต่างๆ ในประเทศไทย เป็นเวทีในการเจรจาธุรกิจทุเรียนระหว่างเกษตรกรผู้ผลิต ผู้ประกอบการ สิ่งสำคัญเราจะร่วมปลูกฝังอนุรักษ์สวนทุเรียนนนท์ การส่งเสริมคงไว้ซึ่งสวนทุเรียนให้บุคคลทั่วไปได้รู้จักที่มาของทุเรียนนนท์ที่กล่าวขวัญ กันมายาวนาน ตลอดจนการรักษาคุณภาพมาตรฐานของทุเรียนนนท์ให้เป็นตำนาน โดยกำหนดจัดงานขึ้นในวันที่ 30 พฤษภาคม-3 มิถุนายน 2562 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต โดยรายละเอียดกิจกรรมไฮไลท์ ของงานมีดังนี้

1.การประมูลทุเรียนนนท์
ทุเรียนนนท์ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นทุเรียนที่มีรสชาติดีที่สุด หาทานยากที่สุด และราคาแพงที่สุด เนื่องจากไม่สามารถหาซื้อได้ในซูเปอร์มาร์เก็ตหรือตลาดทั่วไป การประมูลทุเรียนนนท์จะมีขึ้นในวันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2562 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป เพื่อนำรายได้มอบเป็นการกุศล ซึ่งทุเรียนที่จะนำมาประมูลมีทั้งหมด 9 ลูก โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีจะได้ตัดทุเรียนที่จะนำมาประมูลด้วยตัวเอง โดยปีที่แล้ว การประมูลทุเรียนนนท์ก้านยาวลูกที่แพงที่สุดมีราคาสูงถึงลูกละ 800,000 บาท ยอดประมูลรวมทั้งสิ้น 2,890,000 บาท

2.การจัดแสดงนิทรรศการและการจำหน่ายทุเรียนและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากทุเรียน อาทิ
- การจัดแสดงนิทรรศการการปลูกทุเรียนแบบวิถีนนท์
- จัดแสดงนิทรรศการองค์ความรู้เรื่องสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ทุเรียนนนท์ (GI) และนิทรรศการความเป็นมาของทุเรียนนนท์
- การออกร้านจำหน่ายทุเรียนหลากหลายสายพันธุ์และผลไม้ต่างๆ จากเกษตรกรผู้ผลิตโดยตรง พร้อมผลิตภัณฑ์แปรรูปจากทุเรียน สินค้าเกษตรปลอดภัย
- กิจกรรมส่งเสริมการขาย สินค้าราคาพิเศษ ที่จะนำสินค้าภายในงานมาลดพิเศษ
- กิจกรรมสาธิตการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร การสาธิตเมนูจากทุเรียน
- การเสวนา เรื่อง “การสร้างความเข้มแข็งเกษตรกรชาวสวนทุเรียนไทย”
- การออกสลากกาชาดจังหวัดนนทบุรี ในวันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00 น.

งานมหกรรมทุเรียนนนท์ 62 (Nonthaburi the King of Durian) ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม-3 มิถุนายน 2562 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี
สอบถามข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมได้ที่ : สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี โทร.0-2591-6928, 0-2591-6772

back to top

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668