เซ็นทรัลแล็บไทย จับมือ สถาบันค้นคว้าฯ ร่วมผลักดันคุณภาพนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารไทย สู่มาตรฐานสากล

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด โดย นายนราวิทย์ เปาอินทร์ กรรมการผู้อำนวยการ และ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร โดย ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ และ รศ. ดร.สมบัติ ชิณะวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าฯ ร่วมกันลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสองหน่วยงาน ณ ห้องประชุมบุหลันพิทักษ์พล สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาระสำคัญในการลงนามครั้งนี้เพื่อสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารนวัตกรรมของผู้ประกอบการ ทั้งในขั้นตอนของการทำวิจัยและพัฒนา จนถึงผลิตภัณฑ์ที่สำเร็จแล้ว เพื่อยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามหลักมาตรฐานสากล อีกทั้งยังให้สร้างความร่วมมือด้านวิชาการในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ต่อกัน เพื่อต่อยอดทั้งกระบวนการวิจัยและพัฒนา และการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์

back to top

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668