การประปานครหลวง จับมือเซ็นทรัลแล็บไทย ร่วมพัฒนาการทำงานด้านห้องปฏิบัติการและส่งเสริมงานวิจัย

6 มีนาคม 2562 นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการการประปานครหลวง และนายนราวิทย์ เปาอินทร์ กรรมการผู้อำนวยการ ร่วมเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ว่าด้วยการดำเนินการด้านการทดสอบและตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ รวมทั้งพัฒนารูปแบบความร่วมมือให้มีระบบการจัดการที่ดี ทำให้สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว ผลการทดสอบถูกต้องแม่นยำ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนให้ได้ใช้น้ำประปาอย่างมีคุณภาพ

“ทั้งนี้ เซ็นทรัลแล็บไทย ถือเป็นหน่วยงานระดับประเทศที่มีความเชี่ยวชาญด้านการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง รวมไปถึงการตรวจตัวอย่างที่วิเคราะห์ได้ยาก ต้องใช้เครื่องมือที่ทันสมัย และมีข้อจำกัดของห้องปฏิบัติการที่จะตรวจวิเคราะห์ได้ เช่น สารเคมีกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ในน้ำบริโภค ความร่วมมือที่เกิดขึ้นจะช่วยเผยข้อมูลที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน เพื่อสร้างความรอบรู้ในการป้องกันอันตรายจากสภาพแวดล้อม รวมไปถึงการพัฒนาด้านการวิจัยและผลิตผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง”

ด้านนายนราวิทย์ กล่าวว่า เซ็นทรัลแล็บไทย พร้อมให้ความร่วมมือและสนับสนุนการประปานครหลวงและหน่วยงานภาครัฐ ในการเป็นห้องปฏิบัติการของรัฐที่มีสาขาครอบคลุมทุกภูมิภาค ที่ดำเนินงานด้านการทดสอบและวิจัยผลิตภัณฑ์เกษตร อาหาร อุตสาหกรรม และสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐานสากล ประกอบกับบุคคลกรที่มีความรู้ความชำนาญ ที่พร้อมให้การสนับสนุนงานด้านบริการวิชาการ แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร จัดทำหลักสูตรฝึกอบรมด้านต่างๆ ยังจะเกิดประโยชน์กับทั้งสองหน่วยงาน และสาธารณชนด้วย

back to top

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668