กรมอนามัย และเซ็นทรัลแล็บไทย ร่วมพัฒนาขีดความสามารถด้านการทดสอบ และงานวิจัยด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

4 มีนาคม 2562 แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย และนายนราวิทย์ เปาอินทร์ กรรมการผู้อำนวยการ เซ็นทรัลแล็บไทย เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรมอนามัยกับบริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด ว่าด้วยการส่งเสริมกิจกรรมตามบทบาทภารกิจของทั้งสองฝ่ายที่จะให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในด้านที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการพัฒนาขีดความสามารถ ด้านการทดสอบและวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ รวมถึงการวิจัย พัฒนางานวิชาการ ทั้งนี้เพื่อเป็นการสนองตอบต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจของหน่วยงาน และเป็นการเตรียมพร้อมในการขยายขอบเขตการดำเนินงาน การติดต่อประสานงานทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

แพทย์หญิงพรรณพิมล กล่าวว่า บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ จะเป็นการผลักดันกระบวนการพัฒนาขีดความสามารถด้านการทดสอบ และวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ รวมถึงการวิจัย ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญในการพัฒนางานวิชาการด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ให้ทันต่อยุคของกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของโลกและก้าวสู่ THAILAND 4.0 พันธกิจที่สำคัญของกรมอนามัยด้านหนึ่ง คือ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ เครื่องมือ มาตรฐานให้เกิดประโยชน์กับประชาชนทุกช่วงวัย โดยเฉพาะงานเฝ้าระวังสถานการณ์ในงานโครงการสำคัญต่างๆ ของประเทศ เช่น งานด้านสุขาภิบาลอาหาร การจัดการน้ำบริโภค การวิเคราะห์การปนเปื้อนของสารเคมีกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ในน้ำและอาหาร การส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการ การลดผลกระทบด้านมลพิษที่มีต่อสุขภาพ การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ Climate change การจัดการน้ำเสีย นับเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญที่ทำให้ทราบถึงสถานการณ์ภาพรวมของประเทศ ซึ่งผลการดำเนินงานดังกล่าว จะนำมาใช้ในการปรับแผนงานในการพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น

“ทั้งนี้ เซ็นทรัลแล็บไทย ถือเป็นหน่วยงานระดับประเทศที่มีความเชี่ยวชาญด้านการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง รวมไปถึงการตรวจตัวอย่างที่วิเคราะห์ได้ยาก ต้องใช้เครื่องมือที่ทันสมัย และมีข้อจำกัดของห้องปฏิบัติการที่จะตรวจวิเคราะห์ได้ เช่น สารเคมีกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ในน้ำบริโภค ความร่วมมือที่เกิดขึ้นจะช่วยเผยข้อมูลที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน เพื่อสร้างความรอบรู้ในการป้องกันอันตรายจากสภาพแวดล้อม รวมไปถึงการพัฒนาด้านการวิจัยและผลิตผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง” อธิบดีกรมอนามัยกล่าว

ด้านนายนราวิทย์ กล่าวว่า เซ็นทรัลแล็บไทย พร้อมให้ความร่วมมือและสนับสนุนกรมอนามัยและหน่วยงานภาครัฐ ในการเป็นห้องปฏิบัติการของรัฐที่มีสาขาครอบคลุมทุกภูมิภาค ที่ดำเนินงานด้านการทดสอบและวิจัยผลิตภัณฑ์เกษตร อาหาร อุตสาหกรรม และสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐานสากล ประกอบกับบุคคลกรที่มีความรู้ความชำนาญ ที่พร้อมให้การสนับสนุนงานด้านบริการวิชาการ แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร จัดทำหลักสูตรฝึกอบรมด้านต่างๆ ยังจะเกิดประโยชน์กับทั้งสองหน่วยงาน และสาธารณชนด้วย

back to top

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668