เซ็นทรัลแล็บไทย พร้อมหนุนประเทศไทยก้าวสู่ฮับนวัตกรรมอาหารโลก Food Innopolis

18 มีนาคม 2562 พันโทนราวิทย์ เปาอินทร์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด เข้าร่วมลงนามพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "การขับเคลื่อนเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ด้านการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหาร" ร่วมกับ ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในงานแถลงข่าว "ส่งต่อความสำเร็จโครงการ Food Innopolis จาก สวทน. สู่ สวทช." ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด โดยมี ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นประธาน พร้อมแสดงวิสัยทัศน์ "อนาคตอุตสาหกรรมอาหารของไทยก้าวต่อไปของ Food Innopolis"

โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร หรือ Food Innopolis ถือเป็นโครงการแฟลกชิป ที่รัฐบาลตั้งใจพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นอีกหนึ่งศูนย์กลางนวัตกรรมอาหารของโลก โดยดึงเอาศักยภาพและความพร้อมด้านเกษตรและอาหารมาผนวกกับข้อได้เปรียบของประเทศ ทั้งในด้านบุคลากรวิจัยในสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและการเป็นศูนย์กลางคมนาคมของกลุ่มประเทศอาเซียน

สำหรับความร่วมมือระหว่าง เซ็นทรับแล็บไทย กับสวทช. นั้น ผู้อำนวยการ สวทช. ได้เปิดเผยว่า เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการอาหารมีผลิตภัณฑ์ที่ผ่านมาตรฐานการตรวจวิเคราะห์อันจะนำไปสู่ความสามารถด้านการแข่งขันสินค้านวัตกรรมเพื่อการส่งออก ตลอดจนเป็นการสนับสนุนให้เกิดมาตรฐานงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่มีมูลค่าเพิ่มสูงของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารที่มีคุณภาพ และความปลอดภัยต่อผู้บริโภค และตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคทั่วโลก ก่อให้เกิดความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์อาหารไทย ที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์ภายใต้มาตรฐานการส่งออกสินค้าต่อไป

back to top

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668